Anna Sączewska-Piotrowska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule wykorzystano metodę analizy zdarzeń o czasie dyskretnym do badania dynamiki ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych. Przeprowadzono analizę z zastosowaniem nieparametrycznych estymatorów funkcji ryzyka oraz modeli logitowych, będących modelami trwania o czasie dyskretnym. Na podstawie badania dotyczącego lat 2000—2013 można stwierdzić, że gospodarstwa domowe zamieszkujące wieś przebywają krócej w sferze poza ubóstwem oraz dłużej w sferze ubóstwa niż gospodarstwa miejskie. Ponadto gospodarstwa domowe miejskie mają większe szanse na wyjście ze sfery ubóstwa i mniejsze szanse wejścia do tej sfery niż gospodarstwa wiejskie.

SŁOWA KLUCZOWE

dynamika ubóstwa, analiza przeżycia, model analizy historii zdarzeń o czasie dyskretnym

BIBLIOGRAFIA

Allison P. D. (2010), Survival analysis, [w:] Hancock G. R., Mueller R. O. (red.), The reviewer’s guide to quantitative methods in the social sciences, Routlege, New York.

Andriopoulou E., Tsakloglou P. (2011), The determinants of poverty transitions in Europe and the role of duration dependence, „IZA Discussion Paper”, No. 5692, Bonn.

Bane M. J., Ellwood D. T. (1986), Slipping into and out of poverty: the dynamics of spells, „The Journal of Human Resources”, Vol. 21, No. 1.

Callens M., Croux C. (2009), Poverty dynamics in Europe. A multilevel discrete-time recurrent hazard analysis, „International Sociology”, Vol. 24, No. 3.

Coe R. (1978), Dependency and poverty in the short and long run, [w:] Duncan G. J., Morgan J. N. (red.), Five thousand American families: patterns of economic progress. Vol. 6, Institute for Social Research, Ann Arbor.

Diagnoza społeczna 2000—2013: zintegrowana baza danych (2013), Rada Monitoringu Społecznego, http://www.diagnoza.com (dostęp 29.10.2014 r.).

Duclos J. Y., Araar A., Giles J. (2010), Chronic and transient poverty: Measurement and estimation, with evidence from China, „Journal of Development Economics”, Vol. 91, No. 2.

Duncan G. J., Coe R. B., Hill M. S. (1984), The dynamics of poverty, [w:] Duncan G. (red.), Years of poverty and plenty, MI: Institute for Social Research, Ann Arbor.

Duncan G. J., Rodgers W. (1991), Has children’s poverty become more persistent?, „American Sociological Review”, Vol. 56, No. 4.

Fouarge D., Layte R. (2003), Duration of poverty spells in Europe, EPAG Working Papers, 47, University of Essex, Colchester.

Fouarge D., Layte R. (2005), Welfare regimes and poverty dynamics: the duration and recurrence of poverty spells in Europe, „Journal of Social Policy”, Vol. 34, No. 3.

Fouarge D., Muffels R. (2000), Persistent poverty in the Netherlands, Germany and the UK: a model based approach using panel data for the 1990s, EPAG Working Papers, 15, University of Essex, Colchester.

Frątczak E., Gach-Ciepiela U., Babiker H. (2005), Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań, SGH, Warszawa.

Gaiha R., Deolalikar A. B. (1991), Persistent, expected and innate poverty: estimates for semi-arid rural South India, 1975—84, presented at the Econometric Society’s European Meetings, Cambridge.

Gruszczyński M. (2001), Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, SGH, Warszawa.

Hagenaars A. J. M., de Vos K. (1988), The definition and measurement of poverty, „The Journal of Human Resources”, Vol. 23, No. 2.

Hagenaars A. J. M., de Vos K., Zaidi M. A. (1994), Poverty statistics in the late 1980s: Research based on micro-data, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

Hagenaars A. J. M., van Praag B. M. S. (1985), A synthesis of poverty line definitions, „Journal of the International Association for Research in Income and Wealth”, Vol. 31, No. 2.

Jackowska B. (2011), Efekty interakcji między zmiennymi objaśniającymi w modelu logitowym w analizie zróżnicowania ryzyka zgonu, „Przegląd Statystyczny”, nr 1—2.

Jackowska B., Wycinka E. (2009), Modele ryzyka skreślenia z listy studentów na przykładzie studentów trybu niestacjonarnego, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 16. Klasyfikacja i analiza danych — teoria i zastosowania, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 7.

Jackowska B., Wycinka E. (2011), Wykorzystanie regresji logistycznej w analizie czynników wpływających na aktywne poszukiwanie pracy przez osoby długotrwale bezrobotne, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 4/8.

Jalan J., Ravallion M. (1998), Determinants of transient and chronic poverty: Evidence from rural China, Policy Research Working Paper 1936, The World Bank.

Kalbfleisch J. D., Prentice R. L. (2002), The statistical analysis of failure time data, John Wiley & Sons, Hoboken.

Książek M. (2013), Analiza danych jakościowych, [w:] Frątczak E. (red.), Zaawansowane metody analiz statystycznych, SGH, Warszawa.

Layte R., Fouarge D. (2004), The dynamics of income poverty, [w:] Berthoud R., Iacovou M. (red.), Social Europe: Living Standards and Welfare States, Edward Elgar, Cheltenham.

Lillard L. A., Willis R. J. (1978), Dynamic aspects of earning mobility, „Econometrica”, Vol. 46, No. 5.

Mills M. (2011), Introducing survival and event history analysis, SAGE Publications, Los Angeles- London-New Dehli-Singapore-Washington DC.

Muffels R., Fouarge D., Dekker R. (2000), Longitudinal poverty and income inequality. A comparative panel study for the Netherlands, Germany and the UK, OSA-Working paper WP2000-6.

Panek T. (2008), Ubóstwo i nierówności: dylematy pomiaru, [w:] Statystyka społeczna — dokonania, szanse, perspektywy, BWS, t. 57, GUS, Warszawa.

Panek T. (2011), Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, SGH, Warszawa.

Panek T., Podgórski J., Szulc A. (1999), Ubóstwo: teoria i praktyka pomiaru, „Monografie i Opracowania”, nr 453, SGH, Warszawa.

Rodgers J. R., Rodgers J. L. (1993), Chronic poverty in the United States, „The Journal of Human Resources”, Vol. 28, No. 1.

Sączewska-Piotrowska A. (2013), Badanie dynamiki ubóstwa w Polsce z wykorzystaniem modeli analizy historii zdarzeń o czasie dyskretnym, „Studia Demograficzne”, nr 1.

Sączewska-Piotrowska A. (2014), Zagrożenie ubóstwem trwałym w Polsce w latach 2000—2011, [w:] Kos B. (red.), Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 187.

Steele F. (2005), Event history analysis, ESRC National Centre for Research Methods, NCRM Methods Review Papers, NCRM/2004, http://eprints.ncrm.ac.uk/88/1/ /MethodsReviewPaperNCRM-004.pdf (dostęp 02.03.2014 r.).

Steele F., Washbrook E. (2013), Discrete-time event history analysis. Lectures, Centre for Multilevel Modelling, University of Bristol, http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/cmm/ /migrated/documents/discrete-time-eha-july2013-combined.pdf (dostęp 15.06.2015 r.).

Stevens A. H. (1994), The dynamics of poverty spells: updating Bane and Ellwood, „American Economic Review”, Vol. 84, No. 2.

Stevens A. H. (1999), Climbing out of poverty, falling back in. Measuring the persistence of poverty over multiple spells, „The Journal of Human Resources”, Vol. 34, No. 3.

Tekle F. B., Vermunt J. K. (2012), Event history analysis, [w:] Cooper H., Camic P., Long D. L., Panter A. T., Rindskopf D., Sher K. J. (red.), APA Handbook of research methods in psychology. Data analysis and research publication, „American Psychological Association”, Vol. 3, Washington.

Topińska I. (2005), Dynamika i trwałość ubóstwa w Polsce i na Węgrzech w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Golinowska S., Tarkowska E., Topińska I. (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki, IPiSS, Warszawa.

Topińska I. (2008), Kierunki zmian w statystyce ubóstwa, [w:] Topińska I. (red.), Ciecieląg J.,

Szukiełojć-Bieńkuńska A., Pomiar ubóstwa. Zmiany koncepcji i ich znaczenie, IPiSS, Warszawa.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0