Bogusław Lasocki , Małgorzata Skrzek-Lubasińska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono definicje pojęć „samozatrudnienie” i „samozatrudniony” stosowanych przez instytucje polskie i międzynarodowe oraz wykazano ich niejednoznaczność. W związku ze wzrastającą rolą takiej formy zatrudnienia w gospodarce, autorzy postulują modyfikację klasyfikacji grup osób samozatrudnionych, ujednolicenie stosowanych pojęć oraz przedstawienie propozycji definicji tej kategorii pracy na potrzeby polskiej statystyki publicznej. Dla zobrazowania omawianego zjawiska wykorzystano dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.

SŁOWA KLUCZOWE

samozatrudnienie, samozatrudniony, rynek pracy, przedsiębiorczość, przedsiębiorstwa jednoosobowe

BIBLIOGRAFIA

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał… (2014, 2015), GUS.

Aronson R. (1991), Self-employment. A Labor Market Perspective, ILR PRESS, New York.

Bauman Z. (2006), Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Wydawnictwo WAW, Kraków.

Castells M. (2011), Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek.

Europe in figures. Eurostat Yearbook 2012 (2012), http://ec.europa.eu/eurostat/documents/ /3217494/5760825/KS-CD-12-001-en.pdf (dostęp 11.04.2016 r.).

Labour market statistics (2011), European Commission, Pocketbooks, http://ec.europa.eu/ /eurostat/documents/3930297/5967006/KS-32-11-798-en.pdf/7c804143-b30e-4c3a-be32- 8041e3c3ab8f?version=1.0 (dostęp11.04.2016 r.).

Leighton P., Brown D. (2013), Future working. He Rise of European Independent Professionals, EFIP.

Lemańska-Majdzik A. (2009), Czynniki sukcesu firm powstałych w wyniku samozatrudnienia, Politechnika Częstochowska.

Morawski W. (2010), Konfiguracje globalne: struktury, agencje, instytucje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Pennel D. (2013), Travailler pour soi. Quel avenir pour le travail a l'heure de la révolution individualiste?, Essais (H.C.), Seuil.

Puzio-Wacławik B. (2013), Samozatrudnienie jako element systemowego wsparcia rynku pracy w Polsce, „Studia Ekonomiczne”, nr 145, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/17_B.Puzio-Waclawik_Samozatrudnienie_jako....pdf (dostęp 11.04.2016 r.).

Self-employed workers: industrial relations and working conditions (2010), Eurofound, a tripartite European Union Agency.

Szanciło T. (2005), Przedsiębiorca w prawie polskim, „Przegląd prawa handlowego”, nr 3.

Szczypa P. (red.) (2015), Indywidualna działalność gospodarcza (samozatrudnienie). Uproszczone formy ewidencji, CEDEWU.

Urwin P. (2011), Self-employment, Small Firms and Enterprise, The Institute of Economic Affairs, Londyn.

Wiśniewski J. (2013), Istota samozatrudnienia, „Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania UKW”, t. 3.

Zgierska A. (2012), Problematyka badań jakości zatrudnienia, „Wiadomości Statystyczne”, nr 3.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0