Jacek Ziemiecki
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie analizy przyczyn dystansu krajów wschodzących wobec najbardziej rozwiniętych krajów świata oraz wniosków dotyczących sposobów zmniejszenia tego dystansu. Do tego celu wykorzystano analizę porównawczą wyników uzyskanych przez uwzględnione w badaniu kraje najbardziej rozwinięte i porównano je z aktualnymi wynikami krajów rozwijających się.
W analizie zaprezentowano trzy wymiary porównań, które dotyczą dystansu między krajami najbardziej rozwiniętymi a rozwijającymi się, różnic dystansu między krajami rozwijającymi się oraz różnic dystansu wewnątrz różnych kategorii wskaźników w ramach jednego kraju. W badaniu wykorzystano dane za lata 1990—2013 oraz, jeśli było to możliwe, za lata wcześniejsze.

SŁOWA KLUCZOWE

światowa baza danych, dystans, lata opóźnienia, kraje najbardziej rozwinięte, kraje wschodzące, skalowanie wielowymiarowe, metoda Harta, czynniki mierzalne, czynniki niemierzalne

BIBLIOGRAFIA

Kopaliński (1985), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Krzyśko M., Wołyński W., Górecki T., Skorzybut M. (2008), Systemy uczące się — rozpoznanie wzorców, analiza skupień i redukcja wymiarowości, WNT, Warszawa.

Panek T. (2008), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna wydawnicza SGH.

Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2009 (2010), GUS, s. 457.

OECD Economic Outlook (2013), OECD, Vol. 1, Paris.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0