Mariola Chrzanowska , Nina Drejerska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Statystyczne metody porównywania obiektów pozwalają na ich badanie z uwzględnieniem kilku cech jednocześnie, zwiększając przy tym efektywność badań. Można zatem stwierdzić, że metody wielowymiarowej analizy porównawczej danych mogą stanowić swoiste instrumentarium badań rozwoju lokalnego. W artykule przedstawiono propozycję zastosowania do badania poziomu rozwoju gmin woj. mazowieckiego dwóch metod wielowymiarowej analizy porównawczej, tj. wskaźnika względnego poziomu rozwoju oraz miary syntetycznej uwzględniającej metodę unitaryzacji zerowanej. Ocenę poziomu rozwoju gmin przeprowadzono wykorzystując cechy ilościowe na podstawie danych statystyki publicznej dla lat 2007 i 2013.

SŁOWA KLUCZOWE

rozwój regionalny, wielowymiarowa analiza statystyczna, metropolia

BIBLIOGRAFIA

Chrzanowska M., Drejerska N., Pomianek I. (2013a), An attempt to determine the functional area of Warsaw with the use of the measure of relative development level and Hellwig’s measure, Acta Scientiarum Polonorum, „Oeconomia”, No. 12 (1).

Chrzanowska M., Drejerska N., Pomianek I. (2013b), Analiza porównawcza poziomu rozwoju gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego w latach 2002 i 2009 z wykorzystaniem metody k-średnich, [w:] Szkutnik W. (red.), Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności. Metody i modele w rozwoju regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.

Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Szmigiel-Rawska K. (2014), Diagnoza obszaru metropolitalnego Warszawy. Raport syntetyczny, Geoprofit, Ecorys, Warszawa.

Jewtuchowicz A. (2005), Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.

Kukuła K. (2012), Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych, [w:] Binderman Z., Zieliński W. (red.), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, t. XIII/1, Warszawa.

Kukuła K. (2014), Budowa rankingu województw ze względu na wyposażenie techniczne rolnictwa w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, nr 7.

Łuniewska M., Tarczyński W. (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Niedziółka M. (2011), Lokalne implikacje globalizacji, [w:] Kuciński K. (red.), Globalizacja, Difin, Warszawa.

Obszar Metropolitalny Warszawy w 2012 r. (2014), Urząd Statystyczny w Warszawie.

Szewczuk A. (2011), Rozwój lokalny i regionalny — główne determinanty, [w:] Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.

Wiatrak A. P. (2011), Strategie rozwoju gmin wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Zasady realizacji instrumentu ,,Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce” (2014), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.

Zioło M. (2011), Metody ilościowe w analizie i prognozowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0