Marlena Piekut
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest wskazanie na hierarchię czynników determinujących konsumpcję w gospodarstwach domowych osób w wieku 70 lat i więcej. Materiał badawczy stanowiły dane z Badania budżetów gospodarstw domowych GUS za 2012 r. W prezentowanym badaniu zastosowano metodę analizy korelacji kanonicznej. Najważniejszymi determinantami wydatków w gospodarstwach domowych osób w wieku 70 lat i więcej okazały się dochody rozporządzalne przypadające na osobę oraz wielkość gospodarstwa domowego. Większe wydatki na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe charakteryzowały gospodarstwa domowe, w których głową gospodarstwa był mężczyzna. W gospodarstwach domowych zlokalizowanych na wsiach oraz prowadzonych przez osoby z wykształceniem podstawowym notowano mniejsze wydatki na usługi, takie jak łączność oraz rekreację i kulturę.

SŁOWA KLUCZOWE

gospodarstwa domowe, konsumenci w wieku 70 lat i więcej, wydatki, determinanty konsumpcji, analiza korelacji kanonicznej

BIBLIOGRAFIA

Bąk I. (2012), Turystyka w obliczu starzejącego się społeczeństwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 258: s. 13—23.

Bylok F. (2013), Strategie zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych, „Problemy Zarządzania”, tom 11, nr 1 (40): s. 123—142.

Czapiński J., Panek T. (2014), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, raport, Warszawa.

Czechowska I. D. (2014), Kondycja gospodarstw domowych i konsumentów 60+ oraz uwarunkowania rynkowe ich zachowań, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 326: s. 11—20.

Gałązka M., Grzelak A. (2012), Wpływ społeczno-demograficznych determinantów kształtowania się wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w gospodarstwach domowych w Polsce, http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE5/galazka_wplyw_spoleczno-demograficznych_ksztaltowania_ sie_wydatkow_na_zywnosc.pdf.

González C. A., Ham-Chande R. (2007), Functionality and health: a typology of aging in Mexico, Salud Publica Mex, Vol. 49: s 448—458.

Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W. (2001), Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Wydawnictwo SGGW.

Gutkowska K., Ozimek I. (2005), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności — kryteria zróżnicowania, Wydawnictwo SGGW.

Gutkowska K., Laskowski W., Ozimek I. (2012), Konsumpcja żywności w polskich gospodarstwach domowych — kryteria zróżnicowania, Wydawnictwo SGGW.

Gutkowska K., Piekut M. (2014), Konsumpcja w wiejskich gospodarstwach domowych, „Wieś i Rolnictwo”, nr 4: s. 95—105.

Lee R. (2003), The Demographic Transition, Three Centuries of Fundamental Change, „Journal Econ Perspect”, No. 4, Vol. 17: s. 167—190.

Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych (2011), GUS.

Migdał-Najman K., Szreder M. (2013), Nowe trendy demograficzne a zmiany w konsumpcji w Polsce, „Marketing i Rynek”, nr 20 (11): s. 2—8.

Piekut M. (2008), Polskie gospodarstwa domowe: dochody, wydatki i wyposażenie w dobra trwałego użytkowania, Wydawnictwo SGGW.

Piekut M. (2013), Wydatki na zagospodarowywanie czasu wolnego w gospodarstwach domowych, „Ekonomia i Zarządzanie”, nr 3: s. 64—81.

Radziukiewicz M. (2012), Zmiany sytuacji dochodowej a wydatki na usługi w polskich gospodarstwach domowych, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1(12): s. 101—116.

Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 3, „Analizy wielowymiarowe”, StatSoft Polska, Kraków.

Szukalski P. (2014), Osoby starsze na rynku dóbr i usług. Bariery realizacji praw konsumenckich, [w:] Szukalski P., Szatur-Jaworska B. (red.), Aktywne starzenie się — przeciwdziałanie barierom, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: s. 70—85.

Świtała M. (2007), Ochrona interesów konsumentów w starszym wieku (w świetle badań opinii), [w:] Kieżel E. (red.), Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, Difin, Warszawa.

Zalega T. (2011), Mikrouwarunkowania potrzeb i zachowań rynkowych gospodarstw domowych a nowa konsumpcja, „Studia i Materiały/Wydział Zarządzania”, Uniwersytet Warszawski, nr 1—2: s. 79—106.

Zalega T. (2012), Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele, PWE, Warszawa.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0