Iwona Bąk , Katarzyna Wawrzyniak
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem badania jest ocena sytuacji społeczno-gospodarczej Polski na tle krajów Unii Europejskiej (UE) oraz wyodrębnienie grup typologicznych krajów zbliżonych pod względem poziomu rozwoju. W artykule zastosowano dwa podejścia. Pierwsze z nich dotyczyło klasyfikacji krajów w aspektach społecznym i gospodarczym. Liniowe porządkowanie krajów przeprowadzono przy pomocy metody opartej na medianowym wektorze Webera, natomiast grupy typologiczne wydzielono wykorzystując metodę trzech median oraz zaproponowaną przez autorki metodę analizy różnic wartości taksonomicznego miernika rozwoju. Drugie podejście miało na celu podział krajów UE na grupy typologiczne podobne jednocześnie pod względem cech charakteryzujących oba aspekty. Do wydzielenia grup typologicznych w tym przypadku wykorzystano taksonomię wielokryterialną. Dane do analizy zaczerpnięto z publikacji GUS oraz z Eurostatu.

SŁOWA KLUCZOWE

sytuacja społeczno-gospodarcza, mediana Webera, Unia Europejska, taksonomia wielokryterialna

BIBLIOGRAFIA

Batóg J. (2010), Konwergencja dochodowa w krajach Unii Europejskiej. Analiza ekonometryczna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Chomątkowski S., Sokołowski A. (1978), Taksonomia struktur, „Przegląd Statystyczny”, nr 2.

Dyba W. M., Stryjakiewicz T. (2012), Zróżnicowanie poziomu społeczno-gospodarczego gmin województwa wielkopolskiego w świetle realizacji polityki intraregionalnej, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, seria „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 19, Poznań.

Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.

Malina A. (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.

Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH — Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Polska w Unii Europejskiej 2004—2014 (2014), GUS, Warszawa.

Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA. PL na przykładach z medycyny, t. 1, Statystyki podstawowe, Wydawnictwo StatSoft Polska, Kraków.

Steczkowski J., Zeliaś A. (1997), Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Walesiak M. (2011), Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Woźniak G. M. (2004), Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Ziemiańczyk U. (2010), Ocena poziomu społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko- -wiejskich w województwie małopolskim, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, nr 14, PAN, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Kraków.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0