Jarosław Lira
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono analizę stanu, dynamikę zmian i zróżnicowanie przestrzenne w zakresie dostępności i zagęszczenia infrastruktury gospodarczej i ich powiązanie z odległością od Poznania, rozwojem przedsiębiorczości i gęstością zaludnienia na obszarach wiejskich woj. wielkopolskiego.
Najlepszym dostępem ludności wiejskiej do usług infrastrukturalnych charakteryzowały się powiaty położone blisko Poznania. Ponadto wzrost odległości od Poznania wpływał na spadek przedsiębiorczości wyrażony za pomocą wskaźników przedsiębiorczości dla nowo zarejestrowanych i dla podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON ogółem. Zarówno dostępność infrastruktury gospodarczej w 2013 r., jak i dynamika zmian infrastrukturalnych w latach 2004—2013 na obszarach wiejskich miały istotny statystycznie wpływ na liczbę podmiotów gospodarki narodowej w przeliczeniu na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym w woj. wielkopolskim.

SŁOWA KLUCZOWE

infrastruktura gospodarcza, obszary wiejskie, zróżnicowanie przestrzenne

BIBLIOGRAFIA

Dolata M., Lira J. (2009), Zróżnicowanie infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich woj. wielkopolskiego, „Wiadomości Statystyczne”, nr 12, GUS: s. 66—80.

Kamińska W. (2006), Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988—2003, PAN, IGiPZ, „Prace Geograficzne”, nr 203, Warszawa.

Lira J., Wagner W., Wysocki F. (2002), Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, [w:] Statystyka regionalna w służbie samorządu terytorialnego i biznesu, red. J. Paradysz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Lira J., Wysocki F. (2004), Zastosowanie pozycyjnego miernika rozwoju do pomiaru poziomu zagospodarowania infrastrukturalnego powiatów, „Wiadomości Statystyczne”, nr 9, GUS: s. 39—49.

Ratajczak M. (1999), Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Salamon J. (2009), Przestrzenne zróżnicowanie wartości wskaźnika przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, nr 5, PAN, Oddział Kraków: s. 231—239.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0