Beata Kraszewska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu wykorzystania metod analizy skupień do oceny zróżnicowania zagrożenia ubóstwem w podregionach. Na podstawie danych dotyczących rynku pracy, wynagrodzeń i opieki społecznej, opracowanych na podstawie zasobów Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) i ich weryfikacji zmiennościowo-korelacyjnej, określono zestaw cech diagnostycznych, które posłużyły do wyznaczenia skupień podregionów podobnych pod względem zagrożenia ubóstwem.
Otrzymane rezultaty porównano z wynikami prac studialnych w zakresie przestrzennej dywersyfikacji oszacowań wskaźnika zagrożenia ubóstwem ARPR (at-risk-of-poverty rate) w 2011 r., przeprowadzonych przez Ośrodek Statystyki Małych Obszarów Urzędu Statystycznego w Poznaniu we współpracy z ekspertami Banku Światowego.

SŁOWA KLUCZOWE

analiza skupień, metoda Warda, odległość euklidesowa, wskaźnik zagrożenia ubóstwem

BIBLIOGRAFIA

Golinowska S. (2012), O biedzie i polityce jej zwalczania współcześnie. świetle Europejskiego Roku Zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego, [w:] Polska bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, red. H. E. Kubiak, Krakowskie Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o. — Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków: s. 93—115.

Kordos J., Ochocki A. (1993), Problemy pomiaru ubóstwa w krajach EWG i w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, nr 1: s. 3—8.

Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Luszniewicz A. (1982), Statystyka Społeczna. Podstawowe problemy i metody, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Malina A., Zeliaś A. (1998), On Building Taxonometric Measures on Living Conditions, „Statistics in Transition”, Vol. 3, No. 3: s. 523—544.

Mapy ubóstwa na poziomie podregionów w Polsce z wykorzystaniem estymacji pośredniej (2013), Urząd Statystyczny w Poznaniu, Ośrodek Statystyki Małych Obszarów, GUS, Poznań, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5732/4/1/1/mapowanie _ubostwa_prace_studialne.pdf (dostęp 06.11.2013 r.).

Meliczek H. (1991), Metody pomiaru ubóstwa, „Wiadomości Statystyczne”, nr 12: s. 1—6.

Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, Warszawa.

Neter J., Wasserman W., Kutner M. H. (1985), Applied Linear Statistical Models: Regression, Analysis of Variance, and Experimental Designs, nr 469, Homewood, IL: Richard D. Irwin, Inc.

Panek T., Podgórski J., Szulc A. (1999), Ubóstwo: teoria i praktyka pomiaru, SGH, Warszawa.

Panek T., Zwierzchowski J. (2013), Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym, Zeszyty Naukowe, Instytut Statystyki i Demografii SGH, Warszawa.

Ward J. H. (1963), Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function, „Journal of the American Statistical Association”, Vol. 58: s. 236—244.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0