Tomasz Grabia
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule omówiono najważniejsze problemy sytuacji finansów publicznych w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej (w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji) w latach 2001—2014. Poddano analizie m.in. wskaźniki długu publicznego oraz jego determinant, a także wskaźniki wydatków i przychodów budżetowych.
Z artykułu wynika, że we wszystkich analizowanych krajach wzrósł w badanym okresie dług publiczny. Za jego narastanie odpowiedzialne były zarówno deficyt strukturalny, jak i cykliczny. Najlepszy stan finansów publicznych miały Czechy. Pomimo poprawy sytuacji w ostatnich latach, największy wskaźnik zadłużenia notowały Węgry. Kraj ten charakteryzował się także znacznie większym stopniem fiskalizmu — mierzonego zarówno jako udział wydatków budżetowych, jak i przychodów budżetowych w PKB — niż pozostałe analizowane państwa.

SŁOWA KLUCZOWE

dług publiczny, deficyt budżetowy, wzrost gospodarczy, stopa procentowa, wydatki budżetowe, przychody budżetowe, podatki

BIBLIOGRAFIA

Bywalec G. (2012), Dylematy decentralizacji we współczesnym świecie, „Gospodarka Narodowa”, nr 11—12.

Commission takes steps under the Excessive Deficit Procedure (2014), European Commission — Memo, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-382_en.htm.

Convergence Programme of the Czech Republic (2015), Ministry of Finance of the Czech Republic, Prague.

Convergence Programme of Hungary 2014—2017 (2014), Ministry of Hungary, Budapest.

Convergence Report. June 2014 (2014), European Central Bank.

Gadomski W. (2013), Jak Victor Orban kupuje Węgrów, „Gazeta Wyborcza”, 19.09.2013 r.

Gaudemet P. L., Molinier J. (2000), Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Grabia T. (2015), Finanse publiczne najważniejszych gospodarczo krajów europejskich, „Wiadomości Statystyczne”, nr 4.

Public finances in EMU.... (2006, 2007, 2010, 2013, 2014), „European Economy”, Vol. 4, European Commission.

Report on public finances in EMU 2013 (2013), „European Economy”, Vol. 4, European Commission.

Report on public finances in EMU 2014 (2014), „European Economy”, Vol. 9, European Commission. Stability Programme of the Slovak Republik for 2014—2017 (2014), Ministry of the Slovak Republik, Bratislava.

Taxation trends in the European Union. Data for the EU Members States, Iceland and Norway (2014), Eurostat, European Commission.

Wernik A. (2007), Finanse publiczne: cele, struktury, uwarunkowania, PWE, Warszawa.

Wieloletni plan finansowy państwa na lata 2014—2017 (2014), Rada Ministrów RP, Warszawa.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0