Aleksandra Łuczak
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) jest jedną z najpopularniejszych analiz wykorzystywanych w planowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek administracyjnych. Metoda ta porządkuje informacje na temat wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju jednostek, jednak rzadko podejmowane są próby kwantyfikacji ważności poszczególnych uwarunkowań. W artykule, w celu oceny ważności zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów, zastosowano jej zmodyfikowaną formę.
Celem opracowania jest próba zastosowania metody Hellwiga w kwantyfikowalnej metodzie SWOT. Proponowaną metodę wykorzystano do oceny pozycji rozwojowej powiatów ziemskich woj. wielkopolskiego w latach 2005 i 2013. Na podstawie przeprowadzonych badań wyróżniono główne typy pozycji rozwojowych: agresywną, konkurencyjną, konserwatywną i defensywną. Zaprezentowana metoda ma charakter uniwersalny i może być stosowana w analizie SWOT również innych jednostek, np. przedsiębiorstw.

SŁOWA KLUCZOWE

zmodyfikowana kwantyfikowalna metoda SWOT, syntetyczny miernik rozwoju Hellwiga, rozwój społeczno-gospodarczy

BIBLIOGRAFIA

Bartosiewicz B. (2011), Opowieść o skutkach subiektywizmu w analizie wielowymiarowej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 176, Taksonomia 18, Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Chang H.-H., Huang W.-C. (2006), Application of a quantification SWOT analytical method, „Mathematical and Computer Modelling”, Vol. 43.

Hellwig Z. (1968), Zastosowania metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny”, z. 4.

Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.

Lira J., Wysocki F. (2008), Statystyka opisowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Łuczak A., Wysocki F. (2009), Wykorzystanie analitycznego procesu hierarchicznego w analizie SWOT jednostek administracyjnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”,

Taksonomia 16, Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Łuczak A., Wysocki F. (2010), Analiza SWOT jednostek administracyjnych z wykorzystaniem analitycznego procesu hierarchicznego, „Wiadomości Statystyczne”, nr 3.

Łuczak A., Wysocki F. (2013), Rozpoznanie typów strategii rozwojowych gmin z wykorzystaniem wielokryterialnych metod podejmowania decyzji, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(52).

Łuczak A., Wysocki F. (2014), Ustalanie systemu wag dla cech w zagadnieniach porządkowania liniowego obiektów, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 327, Taksonomia 22, Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Walesiak M. (2011), Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Weihrich H. (1982), The TOWS matrix — A tool for situational analysis, „Long Range Planning”, Vol. 15, No. 2.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0