Marlena Piekut
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem opracowania jest ukazanie poziomu i udziału wydatków na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i narkotyki w europejskich gospodarstwach domowych, ze szczególnym uwzględnieniem polskich gospodarstw. Do analizy wykorzystano dane GUS i Eurostatu. Metody badawcze stosowane w opracowaniu to analiza skupień Warda i relacje korelacyjne. Największe obciążenie budżetów domowych wydatkami na omawiane używki obserwowano w Czechach i Estonii. W Polsce notowano relatywnie niski poziom tych wydatków, przy stosunkowo wysokim ich udziale w strukturze wydatków i dodatnim tempie zmian w latach 1995—2012. Zmiennymi mającymi największy związek z wydatkami na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i narkotyki były dochód rozporządzalny na osobę, a następnie wielkość gospodarstwa domowego i fazy rozwoju rodziny.

SŁOWA KLUCZOWE

napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, budżety domowe, badania konsumenckie, analiza skupień

BIBLIOGRAFIA

Borkowski B., Stańko S. (2010), Uwagi dotyczące wykorzystania i stosowania metod ekonometrycznych w badaniach ekonomicznych, „Komitet Ekonomiki Rolnictwa”, t. 97.

Doszyń M. (2013), Zróżnicowanie regionalne skłonności do konsumpcji wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6.

Final consumption expenditure of households by consumption purpose — COICOP 3 digit — aggregates at current prices [nama_co3_c], Eurostat, dostęp 22.03.2015.

Gacek M. (2011), Wybrane zachowania zdrowotne grupy kobiet w środowisku wiejskim i miejskim w świetle statusu socjoekonomicznego i stanu odżywienia, „Problemy Higieny Epidemiologicznej”, t. 92 (2).

Grabiński T., Sokołowski A. (1980), The Effectiveness of Some Signal Identification Procedures, [w:] Kunt M., de Coulon F. (red.), Signal Processing: Theories and Applications. North- -Holland Publishing Company, EURASIP, Amsterdam.

Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W. (2001), Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Wydawnictwo SGGW.

Jóźwiak J., Podgórski J. (1992), Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa.

Kulesza M. (2013), Analiza zależności wskaźników sytuacji gospodarczej Polski od wskaźników innych państw UE, „Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”.

Luszniewicz A., Słaby T. (1997), Statystyka stosowana, PWE, Warszawa.

Łyszczarz B., Wyszkowska Z. (2013), Czynniki socjoekonomiczne i trwanie życia w krajach OECD, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, Uniwersytet Rzeszowski, nr 30.

Młodak A. (2006), Multilateral normalizations of diagnostic features, Statistics in Transition, Vol. 7, No. 5.

Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (2006), Statystyka — elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Piekut M. (2008), Polskie gospodarstwa domowe: dochody, wydatki i wyposażenie w dobra trwałego użytkowania, Wydawnictwo SGGW.

Piekut M. (2014a), Nierówności w wydatkach na edukację w europejskich gospodarstwach domowych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, Uniwersytet Rzeszowski, nr 39.

Piekut M. (2014b), Wydatki na kulturę i rekreację w budżetach gospodarstw domowych Europejczyków, „Wiadomości Statystyczne”, nr 5.

Pietrzykowski R., Kobus P. (2008), Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie wyników ekonomiczno-produkcyjnych gospodarstw rolnych wybranych państw Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego”, nr 4.

Rizov M., Herzfeld T., Huffman S. K. (2012), The Russian food, alcohol and tobacco consumption patterns during transition, „Collegium Antropologicum”, Vol. 36 (4).

Sokołowski A. (2004), Analizy wielowymiarowe. Materiały kursowe, Statsoft, Kraków.

Zeliaś A. (2002), Some Notes on the Selection of Normalization of Diagnostic Variables, „Statistics in Transition”, Vol. 5, No. 5.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0