Agnieszka Kozera , Romana Głowicka-Wołoszyn , Feliks Wysocki
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Samodzielność finansowa stanowi ważny czynnik rozwoju społeczno- gospodarczego, zwłaszcza obszarów wiejskich. Gminy wiejskie, głównie położone peryferyjnie do większych ośrodków miejskich, charakteryzuje znacznie niższy potencjał dochodowy. Oznacza to jednocześnie niższy poziom samodzielności finansowej gmin wiejskich, co w rezultacie może stanowić barierę wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Problem ten stanowi priorytet w polityce Unii Europejskiej. Celem głównym artykułu jest syntetyczna ocena poziomu samodzielności finansowej gmin wiejskich woj. wielkopolskiego w 2013 r. Podstawę informacyjną przeprowadzonych badań, przy wykorzystaniu do oceny kondycji finansowej gmin metody TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution), stanowiły dane pochodzące z GUS (Bank Danych Lokalnych — Finanse publiczne za 2013 r.) oraz Ministerstwa Finansów (Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2011—2013).

SŁOWA KLUCZOWE

samodzielność finansowa, gminy wiejskie, metoda TOPSIS

BIBLIOGRAFIA

Bank Danych Lokalnych — Finanse publiczne (2013), GUS, www.stat.gov.pl.

Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2004), Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium S. A., Warszawa.

Głowicka-Wołoszyn R., Wysocki F. (2014), Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne samodzielności finansowej gmin województwa wielkopolskiego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 346.

Heller J. (2006), Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(24), Warszawa.

Heller J., Farelnik E. (2013), Finanse i samodzielność ekonomiczna a ustrój samorządów terytorialnych w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(52), Warszawa.

Majer A. (2010), Socjologia i przestrzeń miejska, PWN, Warszawa.

Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH.

Patrzałek L. (2010), Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Sobczyk A. (2010), Rozwój lokalny — wybrane problemy finansowania, „Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej”, Zeszyty Naukowe SGGW, nr 81, Warszawa.

Surówka K. (2013), Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Trussel J. M., Patrick P. A. (2009), A predictive model of fiscal distress in local governments, „Journal of Public Budgeting. Accounting & Financial Management”, Vol. 21(4).

Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce (2014), Forum Inicjatyw Rozwojowych, Warszawa.

Wang X., Dennis L., Tu Y. S. (2007), Measuring financial condition: a study of U.S. states, Public Budgeting & Finance, Vol. 27, No. 2.

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2011—2013 (2014), Ministerstwo Finansów, www.finanse.mf.gov.pl.

Wysocki F. (2010), Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zalewski A. (2009), Problemy i metody prognozowania wpływu rozwoju lokalnego na finanse gminy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 46.

Zawora J. (2010), Samodzielność finansowa samorządów gminnych Podkarpacia, „Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej”, Zeszyty Naukowe SGGW, nr 81, Warszawa.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0