Roman Kosmalski
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Artykuł traktuje o badaniu konwergencji gospodarczej województw w ujęciu sektorowym, stanowiąc przykład zastosowania metod nieparametrycznych. Jako podstawowe narzędzie wnioskowania o konwergencji zastosowano nieparametryczną metodę DEA1 (Data Envelopment Analysis), którą wzbogacono metodą estymacji jądrowej, zaproponowaną przez Quaha, polegającą na analizie rozkładu produktywności pracy i jej zmian w czasie. Zastosowanie jej w połączeniu z DEA pozwoliło przedstawić ewolucję rozkładu produktywności pracy w województwach w kolejnych latach. Ponadto na podstawie wyników dekompozycji indeksu Malmquista przeprowadzono analizę alternatywnych rozkładów badanej zmiennej z uwzględnieniem wpływu poszczególnych składowych tego indeksu na zmiany jej rozkładu. W badaniu pokazano główne źródła konwergencji (dywergencji) gospodarczej w sektorach rolniczym, przemysłowym i usługowym.

SŁOWA KLUCZOWE

konwergencja regionalna w Polsce, produktywność pracy, względna efektywność, postęp technologiczny, akumulacja kapitału rzeczowego

BIBLIOGRAFIA

Barro R., Sala-i-Martin X. (1992), Convergence, ,,Journal of Political Economy”, Vol. 100, No. 2.

Bernard A., Jones C. (1996), Productivity and Convergence Across U.S. States and Industries, ,,Empirical Economics”, Vol. 21, No. 6.

Carree M., Klomp L., Thurik A. (1999), Productivity Convergence in OECD Manufacturing Industries, „Tinbergen Institute Discussion Paper”, No. 65.

Charnes A., Cooper W. W., Rhodes E. (1978), Measuring the efficiency of decision making units, ,,European Journal of Operational Research”, Vol. 2, No. 6.

Dollar D., Wolff E. (1998), Convergence of Industry Labour Productivity Among Advanced Economies, 1963—1982, „Review of Economics and Statistics”, Vol. 70, No. 4.

Doyle E., O’Leary E. (1999), The role of structural change in labour productivity convergence among European countries: 1970—1990, „Journal of Economic Studies”, Vol. 26, No. 2.

Färe R., Grasskopf S., Lindgren B., Roos P. (1993), Productivity Developments in Swedish Hospitals: A Malmquist Output Index Approach, [w:] Data Envelopment Anelysis: Teory, Metodology and Application, Springer Sciencet Business Media, LLC.

Growiec J. (2012), Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji, Oficyna Wydawnicza SGH.

Guzik B. (2009), Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Kosmalski R. (2010), Zróżnicowanie poziomu wydajności pracy i jego przyczyny w polskich województwach, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 3, Uniwersytet Warszawski.

Kulczycki P. (2005), Estymatory jądrowe w analizie systemowej, Wydawnictwo Naukowo- -Techniczne, Warszawa.

Kumar S., Russell R. (2002), Technological change, technological catch-up, and capital deepening: Relative contributions to growth and convergence, ,,American Economic Review”, Vol. 92, No. 3.

Kusideł E. (2013), Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie dla osiągania celów polityki spójności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Malaga K. (2004a), Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu, Wydawnictwo AE Poznań, Prace habilitacyjne, nr 10.

Malaga K. (2004b), Konwergencja gospodarcza w krajach OECD. Wyniki badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej, „Zeszyty Naukowe”, nr 41, Poznań.

Malaga K., Kliber P. (2007), Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu, Wydawnictwo AE Poznań.

Malaga K. (2015), O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, http://www.pte.pl/pliki/2/12/K.%20Malaga.pdf (dostęp — 15 marca 2015 r.).

Malmquist S. (1953), Index Numbers and Indifference Surfaces, Trabajos de Estatistica, Vol. 4.

Muller G. (2000), A Glimpse on Sectoral Convergence of Productivity Levels, „Halle Institute for Economics Research Discussion Paper”, No. 133.

Sala-i-Martin X. (1996a), Classical Approch to Convergence Analysis, „Economic Journal”, Vol. 106, No. 437.

Sala-i-Martin X. (1996b), Regional Cohesion: Evidence and theories of regional growth and convergence, „European Economic Review”, Vol. 40, No. 6.

Silverman B. (1986), Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Monographs on Statistics and Applied Probability, London, Chapman and Hall.

Tawers G. (2002), A Bibliography of Data Envelopment Analysis (1978—2000), Rutcor Research Report, http://rutcor.rutgers.edu/pub/rrr/reports2002/1_2002.pdf (dostęp — 15 marca 2015 r.).

Quah D. (1997), Empirics of Growth and Distribution: Stratification, Polarization, and Convergence Clubs, „Journal of Economic Growth”, Vol. 2, No. 1.

Wong W.-K. (2006), OECD convergence: A sectoral decomposition exercise, „Economics Letters”, Vol. 93, No. 2.

Wójcik P. (2008a), Konwergencja czy dywergencja: dynamika rozwoju polskich regionów, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2, Uniwersytet Warszawski.

Wójcik P. (2008b), Wzorce konwergencji regionalnej w Polsce, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0