Piotr Łysoń , Marcin Szymkowiak , Łukasz Wawrowski
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Głównym celem artykułu jest opis metody uwzględniania otoczenia powiatów w polskich badaniach. W analizach tego typu (do tej pory) często nie brano pod uwagę informacji spoza badanego obszaru.
Na użytek badania opracowano procedurę wyznaczania wartości wskaźników uwzględniających zasoby zarówno z danego powiatu, jak i z otaczającego go obszaru wyznaczanego według jednolitych i przejrzystych kryteriów. Egzemplifikację metody przedstawiono dla wskaźnika atrakcyjności kulturowej, który jest jednym z komponentów wskaźnika atrakcyjności turystycznej.

SŁOWA KLUCZOWE

otoczenie powiatów, atrakcyjność turystyczna powiatów, atrakcyjność kulturowa powiatów, zróżnicowanie terytorialne

JEL

C10

BIBLIOGRAFIA

Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, vol. 285, no. 62.

Gaworecki, W. W. (2010). Turystyka. PWE, Warszawa.

GUS (2016). Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2016 r.

Kurek, W. (red.) (2008). Turystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Łysoń, P. (red.) (2015). Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia na podstawie danych statystycznych m.in. z zakresu bazy noclegowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyrodniczych obszarów chronionych. Raport badawczy przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014—2020.

Magnusson, A. (2014). Interface between GMT Map-Making Software and R. R package version 1.2-0, http://CRAN.R-project.org/package=gmt.

Witkowska, A., Witkowski, M. (2009). Ocena poziomu atrakcyjności turystycznej powiatów województwa wielkopolskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, taksonomia, klasyfikacja i analiza danych — teoria i zastosowania, nr 47.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0