Władysława Łuczka , Lidia Jabłońska-Porzuczek
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule omówiono kształtowanie się przychodów i wydatków Funduszu Emerytalno-Rentowego (FER) w latach 2003—2013. Przedstawiono w nim źródła przychodów, a także czynniki je determinujące. Szczególną uwagę zwrócono na liczbę świadczeniobiorców i wysokość świadczeń. W badanym okresie przychody i wydatki FER rosły w takim samym tempie. Wpływy FER pochodziły przede wszystkim z dotacji budżetowej i były przeznaczone głównie na wypłatę świadczeń. Z analizy danych wynika, że ubezpieczony płacił przeciętnie składkę w wysokości zbliżonej do kwoty wypłaconej świadczeniobiorcy.

SŁOWA KLUCZOWE

system emerytalny, emerytury, renty, ubezpieczeni, świadczeniobiorcy

JEL

H55

BIBLIOGRAFIA

Czyżewski, A., Matuszczak, A. (2014). Uzasadnienie funkcjonowania odrębnych systemów emerytalnych dla rolników w Polsce i innych krajach UE. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z umową z 10.07.2014 r., s. 16 i 17, file:///C:/Users/user/Downloads/Ekspertyza_systemy%20emerytalne_A.Czy%C5%BCewski%20i%20A.Matuszczak% 20(3).pdf. Pobrano 7.04.2016 r.

Goraj, L., (2010). Możliwa rola KRUS we wspomaganiu i implementacji działań reformujących system ubezpieczenia rolników. Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia, nr 36, KRUS, Warszawa, s. 33.

GUS (2005, 2008a, 2010, 2013, 2014a). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.

GUS (2006). Rolnictwo w 2005. Warszawa.

GUS (2008b). Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2007. Warszawa, s. 211 i 221.

GUS (2014b). Rolnictwo w 2013. Warszawa.

GUS (2015). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014. Warszawa.

Jagła, W. (2010). KRUS a funkcja wpierania rozwoju drobnej przedsiębiorczości. Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia, nr 26, KRUS, Warszawa, s. 48—50.

Jagła, W. (2014). Problemy ubezpieczenia społecznego rolników. IERiGŻ PAN, Warszawa, s. 95.

Jaskuła, W. (2010). Ubezpieczenie społeczne rolników po nowelizacji. Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia, nr 37, KRUS, Warszawa, s. 128.

Kowalski, A. (2012). Znaczenie uchwalenia i funkcjonowanie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia, nr 46, KRUS, Warszawa, s. 8.

KRUS (2004). Kwartalna informacja statystyczna IV kwartał 2003 r. Warszawa.

KRUS (2014). Kwartalna informacja statystyczna IV kwartał 2013 r. Warszawa, s. 5.

KRUS (2015). Zestawienie liczby świadczeniobiorców KRUS i osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników w latach 1991—2014. www.krus.gov.pl. Pobrano 26.08.2015 r.

KRUS (2012). Koszty funkcjonowania systemu KRUS. Ubezpieczenie społeczne rolników z perspektywy 20-lecia funkcjonowania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, oprac. Maria Lewandowska — dyr. Biura Komunikacji Społecznej, KRUS — Centrala w Warszawie.

Liberda, B. (1999). Koszty i korzyści z reformy ubezpieczeń społecznych w Polsce — wpływ na oszczędności. W B. Liberda (red. nauk.), Determinanty oszczędzania w Polsce, Raporty CASE, nr 28, Centrum Analiz Społecznych, Warszawa. coin.wne.uw.edu.pl/Liberda . Pobrano 6.07.2015 r.

Pawłowska-Tyszko, J., Podstawka, M. (2011). Ocena rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych. W Pawłowska-Tyszko, J. (red.), Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa. IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 64—74.

Podstawka, M. (2010). Mity i prawdy o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ubezpieczenia w rolnictwie, Materiały i Studia, nr 37, KRUS, Warszawa, s. 8.

Podstawka, M. (2011). Dylematy związane ze zmianami systemu ubezpieczenia społecznego rolników. Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia, nr 41, KRUS, Warszawa, s. 7—13.

Rada Ministrów (2004, 2014). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za lata 2003—2013. Warszawa.

ZUS (2015a). Przeciętne wynagrodzenie w latach 1950—2014. http://www.zus.gov.pl. Pobrano 6.07.2015 r.

ZUS (2015b). Minimalne wynagrodzenie za pracę od 2003 r. www.zus.gov.pl. Pobrano 6.07.2015 r.

Walczak, D. (2011). Uwarunkowania funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego rolników w Polsce. Dom Organizatora, Toruń, s. 147.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0