Beata Zofia Filipiak
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Artykuł prezentuje kwestie dotyczące pojęcia i pomiaru stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST). Stabilność finansowa jest determinowana art. 243 ustawy o finansach publicznych, a czynnikami wpływającymi na jej kształtowanie się są rozmiar samorządowego długu publicznego i równowaga budżetu bieżącego. W pracy omówiono problemy związane z pomiarem stabilności finansowej. Celem opracowania jest wskazanie znaczenia danych pochodzących ze statystyki publicznej w monitorowaniu stabilności finansowej JST. Ponadto założono, że krytyczne spostrzeżenia będą stanowić rekomendację wykorzystywania analizy szokowej (stress testów) w budowaniu stabilności finansowej JST.

SŁOWA KLUCZOWE

statystyka publiczna, stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, stress testy

BIBLIOGRAFIA

Buchanan, J.M. (1997). Finanse publiczne w warunkach demokracji. PWN, Warszawa.

Buiter, W.H. (2011). The Debt of Nations Revisited, Lecture 1. Frederico Caffe Lectures, Rome, Italy, s. 13 i 14.

Burnside, C. (2005). Fiscal Sustainability In Theory and Practice. The World Bank, Washington.

Crockett, A. (1997). Why is financial stability a goal of public policy. Economic Review, no. 4. Czekaj, M., Nawrocki B. (2012). Zastosowanie analizy szokowej (stress testing) zadłużenia do oceny ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego. Finanse Komunalne, nr 10.

Denek, E., Dylewski, M. (2013). Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej. Difin, Warszawa.

Filipiak, B. (2008). Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego. PWE, Warszawa.

Filipiak, B. (red.) (2009). Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Difin, Warszawa.

Filipiak, B. (2011). Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne. Difin, Warszawa.

Filipiak-Dylewska, B. (2002). Procedury budowy strategii finansowania zadań własnych gminy. Prace i Studia, nr 442, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kloha, P., Weissert, C.S., Kleine, R. (2005). Developing and Testing a Composite Model to Predict Local Fiscal Distress. Public Administration Review, vol. 65, no. 3.

Kożuch, A.J. (2014). Standaryzacja jako warunek sprawności jednostek samorządu terytorialnego. Finanse Komunalne, nr 7—8.

Lipowski, A. (2001). Teoria zawodności rynku (market failures) a polityka gospodarcza. Materiały na 7 Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.

Mackiewicz, M. (2010). Stabilizacyjna polityka fiskalna w krajach OECD. PWE, Warszawa.

Nawrocki, B. (2015). Podejście do procesów decyzyjnych i ryzyka w praktyce zarządzania na przykładzie decyzji finansowych dotyczących wielkości oraz parametrów zadłużenia, podejmowanych decyzji w m.st. Warszawie. Finanse Komunalne, nr 1—2.

Owsiak, S. (red.) (2008). Planowanie budżetowe a alokacja zasobów. PWE, Warszawa.

Painchaud, F., Stučka, T. (2011). Stress testing in the Debt Sustainability Framework (DSF) for Low-Income Countries, Waschington DC.

Poniatowicz, M. (2014). Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie największych miast w Polsce. CeDeWu, Warszawa.

Rymsza, M., Frączak, P., Skrzypiec, R., Wejcman, Z. (2007). Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Sadowski, Z. (2013), Rozwój gospodarczy i bieda. W: Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, Materiały kongresowe, PTE, Warszawa.

Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szpunar, P., Głogowski, A. (2012). Raport o stabilności systemu finansowego. NBP, Warszawa.

Wiewióra, M. (2009). Zjawisko kryzysu finansowego jednostki samorządu terytorialnego i jego implikacje dla państwa. Samorząd Terytorialny, nr 3.

Wodecka-Hyjek, A. (2014). Standardy współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Doświadczenia zagraniczne i krajowe. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.

Wojciechowski, E. (2009). Refleksje na temat rządzenia. Difin, Warszawa.

Wojciechowski, M. (2014). Koszt władzy w polskim samorządzie terytorialnym. Difin, Warszawa.

Wojtyna, M. (1995). Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy. Gospodarka Narodowa, nr 6.

Wolman, H., Davis, B. (1980). Local Government Strategies to Cope with Fiscal Stress. Urban Institute, Washington.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0