Anna Kołodziejczak , Tomasz Kossowski
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest prezentacja metody autokorelacji przestrzennej (LISA) do określenia stopnia koncentracji, czyli lokalnych powiązań przestrzennych występowania ubóstwa na obszarach wiejskich. Do analizy wzięto pod uwagę wskaźniki dotyczące osób żyjących poniżej kryterium dochodowego i korzystających z pomocy społecznej w latach 2009 i 2013 na podstawie publikacji GUS ,,Ubóstwo ekonomiczne w Polsce”. Kryterium takie jest określane jako próg ubóstwa ustawowego, jednak jego miara nie oddaje w pełni skali tego zjawiska. Brak corocznej waloryzacji progów ubóstwa powoduje spadek koncentracji tego zjawiska na obszarach wiejskich, natomiast podwyżka progów kryterium dochodowego przyczynia się do wzrostu zasięgu występowania ubóstwa.

SŁOWA KLUCZOWE

metoda autokorelacji przestrzennej, ubóstwo, obszary wiejskie, Polska

BIBLIOGRAFIA

Anselin, L. (1988). Spatial Econometrics: Methods and Models, Kluwer, Dordrecht.

Anselin, L. (1995). Local Indicators of Spatial Association-LISA. Geographical Analysis, No. 27, s. 93—115.

Bivand, R. (1980). Autokorelacja przestrzenna a metody analizy statystycznej w geografii. W: Z. Chojnicki (red.), Analiza regresji w geografii, PWN, Poznań, s. 23—38.

Cliff, A.D., Ord, J.K. (1973). Spatial autocorrelation, Pion, London.

Deutsch, J., Silber, J. (2005). Measuring multidimensional poverty: An empirical comparison of various approaches. Review of Income and Wealth, Vol. 51, No. 1, s. 145—174.

Getis, A. (2007), Reflections on spatial autocorrelation. Regional Science and Urban Economics, No. 37, s. 491—496.

Griffith, D.A. (2003). Spatial Autocorrelation and Spatial Filtering, Springer, Berlin- -Heidelberg.

GUS (2014). Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r.

Kossowski, T. (2009). Metody i modele ekonometrii przestrzennej. W: Z. Zwoliński (red.), GIS platforma integracyjna geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 145—165.

Moran, P.A.P. (1950). Notes on continuous stochastic phenomena. Biometrika, No. 37, s. 17—23.

Panek, T. (2009). Wskaźniki ubóstwa w ujęciu wielowymiarowym. Wiadomości Statystyczne, nr 12 (583), s. 1—20.

Panek, T. (2014). Statystyka społeczna. PWE, Warszawa.

Pollok, A. (2002). Metody analizy ekonomicznej zjawiska ubóstwa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny LXIV, z. 4, s. 149—171.

Sen, A.K. (1992). Inequality reexamined. Clarendon Press, Oxford.

Szarfenberg, R. (2007). Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne. W: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, PWN, Warszawa.

Tobler, W. (1970). A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. Economic Geography, Vol. 46, No. 2, s. 234—240.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0