Lidia Luty
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Zainteresowanie społeczne produkcją rolną zgodną z kryteriami rolnictwa ekologicznego systematycznie rośnie. Światowa powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w 2005 r. przekroczyła 29 mln ha, a w 2012 r. wynosiła już ponad 37 mln ha. Jej udział w stosunku do całkowitej powierzchni użytków rolnych wzrósł w tych latach z 0,67% do 0,85%, a liczba producentów ekologicznych na świecie zwiększyła się prawie trzykrotnie. Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju rolnictwa ekologicznego na świecie w latach 2005— —2012 z uwzględnieniem takich cech, jak: powierzchnia ekologicznych użytków rolnych, udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w ogólnej powierzchni użytków rolnych, liczba producentów ekologicznych, średnia powierzchnia ekologicznych użytków rolnych, a także areał ekologicznych użytków rolnych przypadający na 100 mieszkańców kontynentu.

SŁOWA KLUCZOWE

rolnictwo ekologiczne, dynamika, model tendencji rozwojowej

BIBLIOGRAFIA

Borowska A. (2006), Rozwój rolnictwa ekologicznego na świecie na początku XXI wieku, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, nr 540.

Council Regulation no. 2092/91 of 24 June 1991 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs (1991), EU-Eco- -regulation, Art. 43 TEC, European Commission.

Golinowska M. (2013), Rozwój rolnictwa ekologicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław.

Kuś J. (2002), Systemy gospodarowania w rolnictwie, [w:] Mały poradnik zarządzania gospodarstwem rolniczym, Materiały Szkolne 9, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Kuś J., Jończyk K. (2009), Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce, „Journal of Research and Application in Agriculture Engineering”, Vol. 54 (3), Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań.

Kuś J., Stalenga J. (2006), Perspektywy rozwoju różnych systemów produkcji rolniczej w Polsce, „Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin”, nr 242, Wydawnictwo IHAR, Błonie.

Luty L. (2012a), Dynamika rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, t. XIII, nr 1, Wydawnictwo SGGW.

Luty L. (2012b), Zmiany struktury obszarowej gospodarstw ekologicznych w Polsce w latach 2004—2012, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, t. XV, nr 3, Wydawnictwo SGGW.

Luty L. (2014), Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa ekologicznego, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, t. 101, z. 1, PAN, Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa.

Motowidlak U. (2008), Tendencje w rolnictwie ekologicznym w krajach Unii Europejskiej, „Problemy Rolnictwa Światowego”, t. 5 (20), Wydawnictwo SGGW.

Runowski H. (2009), Rolnictwo ekologiczne — rozwój czy regres?, „Roczniki Nauk Rolniczych”, Seria G, t. 9, z. 4, Warszawa.

Stankiewicz D. (2009), Rolnictwo ekologiczne, „Indos”, nr 7 (54), Wydawnictwo Sejmowe.

Szemberg M. (2007), Rolnictwo ekologiczne na świecie oraz jego promocja w Polsce, „Wiedza i Jakość”, nr 3 (8), IJHARS, Warszawa.

Zegar J. S. (2008), Gospodarstwa ekologiczne w rolnictwie indywidualnym, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8, GUS.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0