Agnieszka Sompolska-Rzechuła
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest ocena zróżnicowania rozwoju społecznego w ujęciu lokalnym. Za podstawę badania przyjęto powiaty na prawach miasta (grodzkie) i ziemskie. Rozwój społeczny ma charakter złożony i wieloaspektowy, dlatego do realizacji badania zastosowano metody wielowymiarowej analizy porównawczej — wybrano dwie metody optymalizacyjne: k-średnich i Wisharta. Wybór tych metod związany był z dużą liczbą badanych obiektów. Pomiar i ocenę lokalnego oraz regionalnego poziomu rozwoju społecznego oparto na Wskaźniku Lokalnego Rozwoju Społecznego.

SŁOWA KLUCZOWE

rozwój lokalny, wskaźnik rozwoju społecznego, powiaty

BIBLIOGRAFIA

Antczak R. (2012), Nowe ujęcie wskaźnika rozwoju społecznego HDI, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 117, SGH.

Grabiński T. (1992), Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Hellwig Z. (1981), Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa.

Jajuga K. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych (2011), GUS.

Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH.

Panek T. (2013), Monitoring jakości życia na poziomie regionalnym i lokalnym jako narzędzie wspierania polityki społecznej, [w:] Jakość życia w Polsce. Aktualny stan i wyzwania w świetle badań, seminarium w ramach uroczystych obchodów 95-lecia GUS w Pałacu Prezydenckim w Warszawie 11 lipca 2013 r., GUS.

Sompolska-Rzechuła A. (2013), Zastosowanie miar pozycyjnych do porządkowania liniowego województw Polski ze względu na poziom jakości życia, „Przegląd Statystyczny”, nr 4.

Sompolska-Rzechuła A. (2014), Wykorzystanie miar pozycyjnych w ocenie poziomu rozwoju społecznego w Polsce, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, Tom XV/4, SGGW.

Stiglitz J. E., Sen A., Fitoussi J. P. (2009), Report by the Commission on the measurement of economic performance and social progress, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/ /rapport_anglais.pdf.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0