Dorota Celińska-Janowicz
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest analiza możliwości wykorzystania danych pochodzących z rejestrów REGON i EDG (Ewidencja Działalności Gospodarczej) w analizach lokalizacji działalności gospodarczej w mikroskali. Dane te posłużyły do zbadania przekształceń funkcjonalnych głównych ulic handlowych Warszawy w latach 1996—2010. W artykule omówiono ograniczenia związane z wykorzystywaniem tego rodzaju danych w analizach prowadzonych na niewielkich zbiorach, wskazując jednocześnie metody pozwalające na przezwyciężenie lub zniwelowanie tych ograniczeń. Wyniki badania wykazały, że dane rejestrowe stanowią wiarygodne źródło informacji o ogólnej strukturze branżowej podmiotów gospodarczych, przy czym ich wykorzystanie w badaniach ilościowych wymaga dokonania wielu korekt i uzupełnień, jak również powinno mieć miejsce jedynie w przypadku zbiorów o odpowiednio dużej liczebności.

SŁOWA KLUCZOWE

rejestr działalności gospodarczej, ulica handlowa, struktura funkcjonalna, Warszawa

BIBLIOGRAFIA

Analiza rynku nieruchomości handlowych w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Śródmieście (2007), Cushman & Wakefield.

Główne ulice handlowe — Lipiec 2010 (2010), Jones Lang LaSalle.

Kamińska W. (2006), Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988—2003. Prace Geograficzne, nr 203.

Kaczmarek T. (2010), Struktura przestrzenna handlu detalicznego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Kurowski S. (1987), Warszawa na tle stolic Europy, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.

Ledwoń S. (2008), Wpływ współczesnych obiektów handlowych na strukturę śródmieść, Politechnika Gdańska.

Raczyk A. (2009), Metody badania przedsiębiorczości oparte na rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, [w:] Zioło T., Rachwał T. (red.), Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Przedsiębiorczość — Edukacja nr 5, Nowa Era, Warszawa- -Kraków, s. 133—146.

Runge J. (2007), Metody badań geografii społeczno-ekonomicznej — elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Services sectoral classification list (1991), World Trade Organization, MTN.GNS/W/120.

Smętkowski M. (2009), Miasto deweloperów?, [w:] Warszawa. Czyje jest miasto?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 8—88.

Śleszyński P. (2010), Studium szacunku liczby i rozmieszczenia pracujących w Krakowie, „Biuletyn KPZK PAN”, nr 243.

What’s in store for European retailing in 2012? (2011), Cushman & Wakefield.

Wolaniuk A. (1997), Ulica Piotrkowska, [w:] Współczesne przemiany struktur przestrzennych dużych miast, IX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 63—78.

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2001 r. (2012), GUS.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0