Jacek Batóg , Barbara Batóg , Monika Rozkrut , Magdalena Mojsiewicz
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Głównym źródłem danych o rynku pracy są zbiory statystyki publicznej. Celem artykułu jest analiza dostępności danych wykorzystywanych w prognozowaniu: podaży i popytu pracy według zawodów, liczby absolwentów według zawodów, zmiennych dotyczących bezrobocia, a także diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnych i regionalnych rynkach pracy.
Analizę przeprowadzono na przykładzie systemu stworzonego dla woj. zachodniopomorskiego, dla którego zbudowano system wskaźników monitorujących.

SŁOWA KLUCZOWE

rynek pracy, monitorowanie, prognozowanie, statystyka publiczna

BIBLIOGRAFIA

Inwentaryzacja dostępnej informacji na temat parametrów rynku pracy oraz identyfikacja braków w tym zakresie. Raport końcowy (2009), ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009—2011 (2010), Załącznik do uchwały nr 111/2010 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2010 r., Warszawa.

Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2012—2014 (2012), Załącznik do uchwały nr 138/2012 Rady Ministrów z 21 sierpnia 2012 r., Warszawa.

Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B. (1998), Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Kryńska E. (red.) (2010), Podręcznik użytkownika metod, narzędzi i procedur diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy.

Kryńska E. (red.) (2014), Prognozowanie zatrudnienia, „Polityka Społeczna”, nr 1, Warszawa.

Kwiatkowski E., Suchecki B. (red.) (2013), Prognoza zatrudnienia w Polsce według grup zawodów do 2020 r., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Kwiatkowski E., Włodarczyk P. (2014), Podstawy teoretyczne analiz i prognoz rynku pracy, „Polityka Społeczna”, nr 1, s. 2—8.

Liwiński J., Sztanderska U. (2006), Analiza sytuacji na wybranych powiatowych rynkach pracy oraz stworzenie metodologii badania lokalnego rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz.

Prognozowanie popytu na pracę według kwalifikacji a potrzeby w zakresie kierunków kształcenia i szkolenia (2000), Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.

Projekcja rynku pracy na lata 2004—2020 (2005), [w:] Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007—2013, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Skills Supply and Demand in Europe. Medium-Term Forecast up to 2020 (2010), European Centre for the Development of Vocational Training, Luxembourg.

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (2013), Załącznik do uchwały nr 104 Rady Ministrów z 18 czerwca 2013 r.

Strzelecki Z. (red.) (2002a), Przesłanki konstrukcji systemu długookresowego prognozowania popytu na pracę, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.

Strzelecki Z. (red.) (2002b), Uwarunkowania prognozowania popytu na pracę oraz jego edukacyjne implikacje, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.

Suchecki B. (red.) (2003—2005), System prognozowania popytu na pracę w Polsce, cz. I—IV, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0