Hanna Dudek
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Artykuł dotyczy skal ekwiwalentności, które stosuje się do porównań sytuacji dochodowej gospodarstw domowych o różnej wielkości i składzie demograficznym. Wykorzystanie pojedynczej skali ekwiwalentności w Unii Europejskiej (UE) jest wątpliwe z powodu różnych sytuacji gospodarstw domowych w różnych krajach członkowskich. Praca przedstawia wyniki otrzymane na podstawie podejścia polegającego na analizie zróżnicowania udziałów wydatków wybranych dóbr publicznych i konsumpcyjnych. Użyte dane Eurostatu dotyczyły udziałów w wydatkach na cele mieszkaniowe, energię, żywność i napoje. Przeprowadzono analizę, czy udział tych dóbr przypominały te z lat 2004–2013. Zaobserwowano efekt doganiania krajów silniejszych pod względem skali przez kraje słabsze. Uzyskane wyniki pozwalają na umiarkowany optymizm w kwestii zastosowania w przyszłości jednolitych skal ekwiwalencji we wszystkich krajach UE.

SŁOWA KLUCZOWE

budżet gospodarstwa domowego, analiza porównawcza, statystyka międzynarodowa

BIBLIOGRAFIA

Ahn S. C., Low S. (1996), A Reformulation of the Hausman Test for Regression Models with Pooled Cross-section Time-series Data, „Journal of Econometrics”, Vol. 71

Arellano M., Bond S. (1991), Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations, „Review of Economic Studies”, Vol. 58

Balli F., Tiezzi S. (2011), Equivalence Scales Declining with Expenditure: Evidence and Implications for Income Distribution, „Quaderni del Dipartimento di Economia Politica”, No. 611

Baltagi B. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, 3rd ed., John Wiley & Sons, West Sussex

Barb F. D., Bruil A. (2014), Household and Individuals: Two Sides of the Same Coin, praca referowana podczas 33 Konferencji IARIW, Rotterdam, 24—30.08. 2014

Blundell R., Lewbel A. (1991), Information Content of Equivalence Scales, „Journal of Econometrics”, Vol. 50

Blundell R., Bond S. (1998), Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models, „Journal of Econometrics”, Vol. 87 (1)

Budżety gospodarstw domowych w 2007 r. (2008), GUS

Coulter F. A. E., Cowell F. A., Jenkins S. P. (1992), Equivalence Scale Relativities and the Measurement of Inequality and Poverty, „The Economic Journal”, Vol. 102

Dańska-Borsiak B. (2011), Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

de Vos K., Zaidi M. A. (1997), Equivalence Scale Sensitivity of Poverty Statistics for the Member States of the European Community, „The Review of Income and Wealth”, Vol. 43(3)

Dennis I., Guio A. C. (2004), Monetary Poverty in New Member States and Candidate Countries, „Statistics in Focus”, nr 12, Eurostat

Dudek H. (2011), Skale ekwiwalentności — estymacja na podstawie kompletnych modeli popytu, Wydawnictwo SGGW

Dudek H. (2013), Equivalence Scales for Poland — New Evidence Using Complete Demand Systems Approach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 308

Dudek H. (2014), Zmiany w zakresie udziałów wybranych wydatków konsumpcyjnych w UE a problem skal ekwiwalentności, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, nr 34

Garvey E., Murphy E., Osikoya P. (2011), Estimates of the Cost of a Child in Ireland. „Combat Poverty Agency, Working Paper Series”, nr 11

Hagenaars A., de Vos K., Zaidi M. A. (1994), Poverty Statistics in the Late 1980s: Research Based on Micro-data, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg

Johnson D., Jantti M. (2014), Searching for a Consistent Equivalence Scale Across Countries, praca referowana podczas 33 Konferencji IARIW, Rotterdam, 24—30.08. 2014

Jordá V., Sarabia J. (2015), International Convergence in Well-Being Indicators, „Social Indicators Research”, Vol. 120(1)

Kot S. M. (2012), Ku stochastycznemu paradygmatowi ekonomii dobrobytu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków

Kot S. M. (2013), Stochastic Equivalence Scales in Lognormal Distributions of Expenditures, „Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych”, Vol. 14, No. 1

Koulovatianos C., Schröder C., Schmidt U. (2005), On the Income Dependence of Equivalence Scales, „Journal of Public Economics”, Vol. 89, No. 5 i 6

Kuc M. (2014), Analiza konwergencji społecznej metodami panelowymi, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, nr 34

McClements L. D. (1977), Journal of Public Economics, „Equivalence Scales for Children”, Vol. 8, No. 2

Majumder A., Chakrabarty M. (2010), Estimating Equivalence Scales Through Engel Curve Analysis, „Econophysics & Economics of Games, Social Choices and Quantitative Techniques”, Springer

Mazumdar K. (2002), A Note on Cross-country Divergence in Standard of Living, „Applied Economics Letters”, Vol. 9(2)

Młodak A. (2010), Imputacja danych w spisach powszechnych, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8

Perali F. (2003), The Behavioral and Welfare Analysis of Consumption, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht

Rusnak Z. (2007), Statystyczna analiza dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu

Schröder C. (2009), The Construction and Estimation of Equivalence Scales and Their Uses [w:] D. Slottje (red.), „Quantifying Consumer Preferences, Contributions to Economic Analysis”, Vol. 288, Emerald, Bingle

Sokołowski A. (2004), O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych, „Statystyka i data mining w badaniach naukowych”, Statsoft Polska, Kraków: http://www.statsoft.pl/Portals/0//Downloads/Naukowe1.pdf (odczyt 7. 07. 2015 r.)

Szukiełojć- Bieńkuńska A. (2009), Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej — podstawowe fakty i dane, Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska — profesjonalny dialog na rzecz Europy Socjalnej, Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu (EAPN Polska), Warszawa

Szulc A. (2004), Poverty Measurement in Transition Countries Joining the European Union: a Polish Perspective, referat wygłoszony podczas konferencji „Aligning the EU Social Inclusion Process and the Milennium Development Goals”, Wilno 26 i 27. 04. 2004 r.

Szulc A. (2009), A Matching Estimator of Household Equivalence Scales, „Economics Letters”, Vol. 103

Szulc A. (2014), Dochód i konsumpcja, w: T. Panek (red. ), „Statystyka społeczna” PWE, Warszawa

The OECD List of Social Indicators (1982), OECD, Paris

Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS (2013), GUS

Zalega T. (2012), Konsumpcja — determinanty, teorie, modele, PWE, Warszawa

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)