Stanisław Urban , Anna Kowalska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W Polsce aktywność inwestycyjna w obszarze rolnictwa jest szczególnie widoczna po 2004 r., tj. po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (UE). Zachętami dla polskich rolników stały się fundusze inwestycyjne ukierunkowane na wspólną politykę rolną UE i wzrost zapotrzebowania na polskie produkty na wspólnym rynku europejskim. W latach 2000–2012 wydatki we wszystkich grupach inwestycji w rolnictwo wykazywały tendencję wzrostową. Największe wzrosty zanotowano w nakładach inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych, co było efektem pomocy finansowej z UE. Analiza wykazała duże zróżnicowanie gospodarstw rolnych pod względem wyposażenia w ciągniki. Najwięcej miały ich duże gospodarstwa rolne i to one były najlepiej wyposażone w ciągniki o dużej mocy. Jednak największy przyrost ciągników o mocy 15 kW w latach 2002–2012 zaobserwowano w gospodarstwach o powierzchni 2–3 ha (podwójny wzrost) oraz 1–2 ha (potrójny wzrost).

SŁOWA KLUCZOWE

inwestycje w rolnictwo, środki trwałe, analiza skupień, rolnictwo

BIBLIOGRAFIA

Babuchowska K., Marks-Bielska R. (2012), Inwestycje w gospodarstwach rolnych, [w:] Gospodarstwa rolne Polski Wschodniej i skłonność ich właścicieli do inwestowania z wykorzystaniem instrumentów wspólnej polityki rolnej, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu

Bisz M., Nowogrodzki P., Stachniak A. (2008), Znaczenie inwestycji w rozwoju lokalnym na przykładzie powiatu siedleckiego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce”, nr 5

Czubak W., Mikołajczyk M. (2012), Znaczenie inwestycji współfinansowanych środkami Unii Europejskiej w modernizacji rolnictwa w Polsce, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. XIV, z. 3

Kisiel R., Babuchowska K. (2013), Nakłady inwestycyjne w gospodarstwach rolnych — ujęcie regionalne, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. XV, z. 1

Malaga-Toboła U. (2007), Kierunek produkcji a efektywność technicznej modernizacji gospodarstw rolniczych, Inżynieria Rolnicza, nr 7 (95)

Poczta W. (2011), Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne rozwoju rolnictwa w Polsce, [w:] Agronomia w zrównoważonym rozwoju współczesnego rolnictwa, Materiały IV Konferencji Naukowej PTA 5—7 września, SGGW, Warszawa

Rychlik T., Kosieradzki M. (1981), Podstawowe pojęcia w ekonomice rolnictwa, PWRiL, Warszawa

Sokołowski A. (1992), Empiryczne testy istotności w taksonomii, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, Monografie, nr 108

Wawrzynek J. (2007), Metody opisu i wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)