Dorota Wyszkowska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Samorząd wojewódzki odgrywa ważną rolę w planowaniu i wdrażaniu polityki rozwoju województwa. Rząd opracowuje różne dokumenty, łącznie z regionalną strategią rozwoju i regionalnym programem operacyjnym, aby zapewnić jego ciągły rozwój. Dokumenty te stanowią podstawę do przyznawania funduszy europejskich. Przygotowanie dobrze przemyślanych, kompletnych i spójnych dokumentów, jak również monitorowanie ich stosowania wymaga korzystania z danych liczbowych, opisujących różne zjawiska społeczne i gospodarcze. Znaczna część tych danych pochodzi z systemu statystyki publicznej. Konieczność użycia twardych danych ma teraz znaczenie szczególne, ponieważ Unia Europejska wymaga przedstawienia postępu w efektywnym wykorzystaniu środków europejskich przyznanych w ramach polityki zrównoważonego rozwoju, a także uzależnia wielkość przyszłych funduszy od stopnia realizacji wcześniej założonych celów rozwojowych. Celem artykułu jest omówienie zakresu i sposobu wykorzystania danych statystycznych w dokumentach rozwojowych na przykładzie wybranych strategii i programów województwa podlaskiego.

SŁOWA KLUCZOWE

statystyka publiczna, rozwój regionalny, strategia rozwoju regionalnego

BIBLIOGRAFIA

Aneks nr 4 do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z 9 września 2013 r. — System wskaźników monitorowania (2013), Białystok

Gurbiel K. (2013), Warunkowość w polityce spójności po 2013 r. — wnioski i rekomendacje na podstawie dotychczasowego przebiegu debaty, https://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze__Europejskie_2014_2020//Negocjacje__2014_2020/Raporty/Documents/gurbiel.pdf

Kmieciak R. (2013), Samorząd wojewódzki w Polsce jako podmiot polityki rozwoju regionalnego, [w:] „Przegląd Politologiczny”, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Nr 4

Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014—2020 (2014), Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, projekt z 21.12.2014 r.

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 „e-Podlaskie” (2011), Białystok

Programowanie perspektywy finansowej 2014—2020 — Umowa Partnerstwa (2014), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 21 maja 2014 r.

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (2013), Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Załącznik do Uchwały Nr XXXI/374/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 9 września 2013 r.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014—2020 (2014), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok

Struzik A. (2008), Samorząd województwa jako podmiot zarządzania regionalnego, Mazowsze, „Studia Regionalne”, Nr 1

Sztando A. (2010), Polityka intraregionalna — pojęcie, podmioty, cele i instrumenty, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu”, Nr 110, Wrocław

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.

Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do 2020 (2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)