Monika Hadaś-Dyduch
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem opracowania jest przedstawienie efektywności lokaty strukturyzowanej przez pryzmat osiągniętej stopy zwrotu oraz próba odpowiedzi na pytania, czy lokaty strukturyzowane zapewniają inwestorom satysfakcjonujący zysk oraz czy inwestycja w produkt strukturyzowany jest rzeczywiście związana z zyskiem przewyższającym tradycyjne formy gromadzenia kapitału. Autor przedstawił również charakterystykę lokaty strukturyzowanej. Badanie obejmuje okres 1.01.2000–31.12.2013. Następnie 690 lokat strukturyzowanych zostało zakończonych i wyznaczony został zysk netto dla każdej inwestycji. Stopę zwrotu zakończonych lokat porównano ze średnim rocznym oprocentowaniem 12-miesięcznych lokat bankowych i z inflacją.

SŁOWA KLUCZOWE

rynek kapitałowy, instrumenty finansowe, lokata inwestycyjna

BIBLIOGRAFIA

Dyduch M. (2011), Grupowanie produktów strukturyzowanych, [w:] Prognozowanie w zarządzaniu firmą, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Wydawnictwo UE Wrocław

Dyduch M. (2013), Bankowe papiery wartościowe strukturyzowane, [w:] Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr 124, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Hadaś-Dyduch M. (2013a), Wycena produktu bankowego na przykładzie lokaty indeksowej, [w:] Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, V Forum Naukowe UE Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz

Hadaś-Dyduch M. (2013b), Ranking produktów strukturyzowanych wyemitowanych na polskim rynku kapitałowym w latach 2001—2010, [w:] Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, nr 2 (34), Wydawnictwo

Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wrocław

Hadaś-Dyduch M. (2013c), Inwestycje alternatywne na polskim rynku kapitałowym, [w:] Innowacje w finansach i ubezpieczeniach — metody matematyczne i informatyczne, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 146, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Hadaś-Dyduch M. (2013d), Efektywność inwestycji kapitałowych mierzona modelem opartym na analizie falkowej w niestabilnym otoczeniu gospodarczym, [w:] Innowacje w bankowości i finansach, red. naukowi J. Harasim, B. Frączek, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Wydziałowe

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 174, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)