Jan Purczyński , Rafał Klóska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Innowacja regionalna jest skomplikowaną kategorią ekonomiczną. W czasach gospodarki opartej na wiedzy determinuje rozwój regionalny. Dwuznaczność jej pomiaru, która jest konsekwencją problemów związanych z ujęciem ilościowym zakresu testu oraz trudności wynikających z braku lub ograniczonej dostępności pewnych danych empirycznych, stanowi wyzwanie metodologiczne. Wielką rolę w diagnozowaniu problemu odgrywa statystyka jako nauka i statystyka publiczna. Temat ten był rozwijany przez dziesięciolecia i niedawno jego badanie zyskało na znaczeniu. Metody jakościowe są tutaj bardzo przydatne, a w szczególności metody z zakresu statystycznej analizy wielowymiarowej (SAW). W niniejszym artykule, korzystając z danych publicznych GUS, zaproponowano zestaw wskaźników innowacji regionalnej w Polsce, który jest metodycznie zbieżny z wytycznymi UE. Region jest związany z każdym z 16 istniejących województw. Za pomocą wybranej metody SAW przeanalizowano zmiany w tym regionie w ostatnich latach, jak również dokonano oceny podobieństw wyników w czasie.

SŁOWA KLUCZOWE

analiza statystyczna, innowacyjność regionu

BIBLIOGRAFIA

Aldenderfer M. S., Blashfield R. K. (1984), Cluster Analysis, Sage, Beverly Hills

Grabiński T. (1984), Koncepcja badań efektywności procedur porządkowania liniowego, [w:] „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 181, Prace z zakresu prognozowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Innovation Union Scoreboard… (2013, 2014), European Union, Belgium

Jajuga K. (1987), Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych — wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu”, nr 371, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Janasz W. (2002), Proces innowacji w modelu działalności przedsiębiorstw, [w:] W. Janasz, K. Janasz, M. Prozorowicz, A. Śniadek, J. Wiśniewska (red.), Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego

Klóska R. (red.) (2007), Wybrane zagadnienia z prognozowania, Economicus, Szczecin

Klóska R. (2014), Innowacyjność regionów jako czynnik pobudzający funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce, [w:] E. Kicka (red.), Mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce w drugiej dekadzie XXI wieku. Aspekty makro-, mezo- i mikroekonomiczne, „Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Studia Zarządzania i Finansów”, nr 6, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Kuszewski T., Sielska A. (2010), Użyteczna sztuka rankingów ekonomiczno-społecznych, „Współczesna Ekonomia”, nr 1(13), Warszawa

Niedzielski P., Łobacz K. (2011), Istota współczesnych innowacji — specyfika, kierunki, trendy, [w:] J. Perenc, J. Hołub-Iwan (red.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa

Regional Innovation Scoreboard 2012 (2012), European Union, Belgium

Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa

Sokołowski A. (1984), Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii, [w:] „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA. PL na przykładach z medycyny, t. I, StatSoft, Kraków

Walesiak M. (1993a), Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu”, nr 654, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Walesiak M. (1993b), Zagadnienie oceny podobieństwa zbioru obiektów w czasie w syntetycznych badaniach porównawczych, „Przegląd Statystyczny”, zeszyt 1, Warszawa

Walesiak M. (2011), Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)