Anna Wierzbicka , Agata Żółtaszek
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Zachowanie bezpieczeństwa jest jednym z zadań publicznych, warunkujących jakość życia ludności. Temat ten jest obiektem licznych debat, zarówno społecznych, jak i politycznych. Dogłębna ocena sytuacji wymaga różnorodnych analiz, ważnych z punktu widzenia implementacji odpowiedniej, skutecznej strategii, mającej na celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli. Celem artykułu jest porównanie stanu bezpieczeństwa publicznego w wybranych krajach europejskich. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie danych Eurostatu z lat 2005–2011.

SŁOWA KLUCZOWE

bezpieczeństwo publiczne, analiza porównawcza, mierniki taksonomiczne

BIBLIOGRAFIA

Classification of the Functions of Government (1999), United Nations Statistics Division, data odczytu: 05.05.2014, http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4&Lg=1

Crime and criminal justice (crim) Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure (ESMS) (2014), compiling agency: Eurostat, the Statistical Office of the European Union, data odczytu: 05.05.2014, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/crim_esms.htm#contact1396877227215

Educational attainment and outcomes of education (edat) Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure (ESMS) (2013), compiling agency: Eurostat, the Statistical Office of the European Union, data odczytu: 05.05.2014, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN//edat_esms.htm

Europejska Strategia Bezpieczeństwa (2003), tłumaczenie polskie, data odczytu: 09.02.2014, http://eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/european-security-strategy/index_en.htm

General government expenditure by function (COFOG) (gov_a_exp) Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure (ESMS) (2014), compiling agency: Eurostat, the Statistical Office of the European Union, data odczytu: 05.05.2014, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache//ITY_SDDS/EN/gov_a_exp_esms.htm

Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa

Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny”

Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World (2013), United Nations Development Programme, USA

Statystyki ogólne Policji: postępowania wszczęte, przestępstwa stwierdzone i wykrywalność w latach 1999—2013 (2014), data odczytu: 04.05.2014, http://statystyka.policja.pl/st/ogolne-statystyki/47682,Postepowania-wszczete-przestepstwa-stwierdzone-i-wykrywalnosc-w-latach-1999-2013.html

Zeliaś A., Malina A. (1997), O budowie taksonomicznej miary jakości życia. Syntetyczna miara rozwoju jest narzędziem statystycznej analizy porównawczej, „Taksonomia”, z. 4

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)