Jadwiga Zaród
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i uczestnictwo polskiego rolnictwa we Wspólnej Polityce Rolnej przyczyniło się wystąpienia licznych przemian społecznych i strukturalnych. Województwo zachodniopomorskie nie uniknęło specjalizacji, rozwoju technologicznego ani modernizacji gospodarstw rolnych. Wskaźniki zmian w dynamice i strukturze oraz funkcje trendów pozwalają na zbadanie tych przemian. Stosowanie tych metod badawczych umożliwia prześledzenie zmian, jakie zaszły w rolnictwie po 2004 r. wraz z tendencjami ich rozwoju. Celem artykułu jest zbadanie kierunku zmian zachodzących w gospodarstwach rolnych województwa zachodniopomorskiego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

SŁOWA KLUCZOWE

przekształcenia strukturalne, rolnictwo, metody statystyczne, metody ekonometryczne

BIBLIOGRAFIA

Babiak J. (2010), Zmiany w strukturze rolnictwa krajów UE, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 4

Fereniec J. (1999), Ekonomika i organizacja rolnictwa, Wydawnictwo Key Text

Hozer J., Zawadzki J. (1990), Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych, PWN, Warszawa

Jóźwiak J., Podgórski J. (2006), Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Wyd. VI zmienione, Warszawa

Kukuła K. (red.) (2010), Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce, PWN, Warszawa

Lorencewicz E. (2008), Zmiany w wyposażeniu technicznym wybranych gospodarstw rolnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, „Inżynieria Rolnicza”, nr 5(103)

Poczta W. (2008), Wpływ integracji z UE na sytuację strukturalną, produkcyjną i ekonomiczną polskiego rolnictwa, Ekspertyza dla Instytutu Ekonomiki Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej — Państwowy Instytut Badawczy

Stankiewicz D. (2010), Wpływ akcesji do UE na modernizację polskiego rolnictwa, „Studia BAS”, nr 4(24)

Wąs A., Małażewska S. (2012), Przemiany strukturalne w rolnictwie w wybranych krajach europejskich, „Roczniki Ekonomiki Rolnictwa i Obszarów Wiejskich”, tom 99, zeszyt nr 4

Ziętara W. (2010), Stan i kierunki rozwoju gospodarstw nastawionych na produkcję mleka w Polsce, „Roczniki Naukowe SERiA”, tom 12, zeszyt nr 3

Żwirbla A. (2006), Próba konstrukcji mierników struktury oraz zmian strukturalnych, „Wiadomości Statystyczne”, nr 10

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)