Agnieszka Fihel
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Narodowy Spis Ludności z 2011 r. ukazał, że ponad 2 miliony polskich obywateli przebywały tymczasowo za granicą przez co najmniej 3 miesiące. Celem analizy jest przedstawienie wpływu czasowej emigracji na obecną i przyszłą sytuację demograficzną naszego kraju, szczególnie w zakresie zmian wielkości populacji oraz liczby urodzeń, jak również na rozwój procesu starzenia się społeczeństwa w nadchodzących latach. Wyniki spisu ludności z 2011 r. wskazują, że ubytki w populacji spowodowanej czasową emigracją mogą przekroczyć 10% w grupach wiekowych 25–29 lat oraz 30–34 lata. Wyniki dla lat 2014–2050, oparte na zmodyfikowanej prognozie GUS, która uwzględnia czasową emigrację i imigrację, pokazują istotny spadek w liczbie ludności w wieku aktywności zawodowej. Możliwy powrót emigrantów mógłby przeciwdziałać depopulacji naszego kraju, jednak w dalszej perspektywie przyczyni się do zintensyfikowania starzenia się społeczeństwa.

SŁOWA KLUCZOWE

migracja, sytuacja demograficzna, prognozy demograficzne

BIBLIOGRAFIA

Anacka M., Fihel A. (2014), Demographic impact of recent outmigration from Poland, referat prezentowany na European Population Conference, Budapeszt, 25—28 czerwca

Baza Demografia (2013), GUS, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia

Bijak J., Kicinger A., Kupiszewski M. (2007), Studium metodologiczne oszacowania rzeczywistej liczby ludności Warszawy, „Working Paper”, No. 2, Central European Forum for Migration Research, Warszawa

Births in England and Wales by parents’ country of birth, 2012 (2013), Office for National Statistics, dostęp z 29.08.2013 r., http://www.ons.gov.uk/ons/rel/vsob1/parents-country-of-birth-england-and-wales/2012/sb-parents-country-of-birth-2012.html

Childbearing of UK and non-UK born women living in the UK — 2011 census data (2014), Office for National Statistics, dostęp z 4.02.2014 r., http://www.ons.gov.uk/ons/rel/fertility-analysis/childbearing-of-uk-and-non-uk-born-women-living-in-the-uk/2011-census-data/article-childbearing-of-uk-and-non-uk-born-women-in-england-and-wales-using-2011-census-data.html

Conference of European statisticians. Recommendations for the 2010 censuses of population and housing (2006), United Nations Economic Commission for Europe, Eurostat, New York, Geneva

Gołata E. (2012), Spis ludności i prawda, „Studia Demograficzne”, nr 161(1)

Grabowska-Lusińska I., Okólski M. (2008), Migracja z Polski po 1 maja 2004 r.: jej intensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej, „CMR Working Papers”, nr 33(91), Warszawa

International Migration Outlook, The Annual Sopemi Report (2008), OECD, Paris

Jaźwińska E., Okólski M. Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Jończy R. (2010), Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole, Wrocław

Kupiszewski M., Bijak J. (2006), Ocena prognozy ludności GUS 2003 z punktu widzenia aglomeracji warszawskiej, „Working Paper”, nr 1, Central European Forum for Migration Research, Warszawa

Migracje zagraniczne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (2013), GUS

Okólski M. (2004), Demografia zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Okólski M. (2012), Spatial Mobility from the Perspective of the Incomplete Migration Concept, „Central and Eastern European Migration Review”, Vol. 1, No. 1, Warszawa

Paradysz J. (2005), Prognozowanie demograficzne dla małych obszarów na przykładzie miasta Poznania w latach 2005—2030, referat prezentowany na VI Konferencji Naukowej pt. Statystyka regionalna. Wielowymiarowa analiza statystyczna. Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych, Poznań-Kiekrz, 13—15.06.2005 r., cytat za: Kupiszewski, Bijak (2006)

Pool I. (2010), Age-structural transitions in industrialized countries, [w:] Tuljapurkar S. i in. (red.), Ageing in industrial advanced states: riding the age waves, International Studies in Population, „Springer Science & Business Media”, Vol. 3

Prognoza ludności na lata 2014—2050 (2014), GUS

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań — znaczenie i wpływ na spis ludności i mieszkań w Polsce (2014), GUS, dostęp z 1.07.2014 r.; http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Rozporzadzenie_PEU_i_Rady_w_sprawie_spisow_powsz_lud_i_mieszkan.pdf

Sakson B. (2002), Wpływ „niewidzialnych” migracji zagranicznych lat osiemdziesiątych na struktury demograficzne Polski, „Monografie i Opracowania”, nr 481, SGH

Śleszyński P. (2004a), Regionalne różnice pomiędzy liczbą ludności według narodowego spisu powszechnego w 2002 r. i rejestrowaną na podstawie ewidencji bieżącej, „Studia Demograficzne”, nr 145(1)

Śleszyński P. (2004b), Różnice liczby ludności wykazane w NSP 2002 — suplement, „Studia Demograficzne”, nr 146(2)

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)