Anna Szukiełojć-Bieńkuńska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W ostatnich latach priorytetowym zadaniem dla statystyki publicznej jest doskonalenie metod pomiaru i analizy różnych aspektów zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego. Wysoką rangę w zakresie monitoringu zrównoważonego rozwoju ma pomiar jakości życia. Artykuł przedstawia ogólną koncepcję Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczącą badania jakości życia. Odnosi się ona do wykonanych badań i analiz, jak również zawiera propozycje rozwoju badań nad tym zagadnieniem w kolejnych latach. Przyjęta przez GUS koncepcja pomiaru jakości życia nawiązuje zarówno do tradycji polskich badań w tej sferze, jak również do rekomendacji międzynarodowych. Koncepcja ta uwzględnia wieloaspektową naturę kategorii jakości życia oraz rosnące znaczenie subiektywnych pomiarów. Uznano, że podczas pomiaru jakości życia GUS podejmie starania o uwzględnienie jak najszerszego zakresu informacji z wszystkich dziedzin przyjętych przez Europejski System Statystyczny, z uwzględnieniem specyfikacji polskich.

SŁOWA KLUCZOWE

jakość życia, pomiary, statystyka publiczna

BIBLIOGRAFIA

Berger-Schmit R., Noll H. H. (2000), Conceptual framework and structure of a European System of Social Indicators, „EuReporting Working Paper”, No. 9, Centre for Survey Research and Methodology (ZUMA), Social Indicators Department, Mannheim

Dochody i warunki życia ludności Polski (2014), GUS, raport z badania EU-SILC 2013

Feasibility study for Well-being Indicators Task 4 (2008), European Commission, Eurostat, Critical reviev

Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce (2013), GUS

Jakość życia w Polsce. Edycja 2014 (2014), GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/jakosc-zycia-w-polsce-edycja-2014,16,1.html

Maggino F. (2009), The state of art in indicators construction in the perspective of a comprehensive approach in measuring well-being of societies, Firenze University Press, Archivio E-Prints, Firenze

Mieszkańcy Polski o swojej jakości życia (2014), GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne//warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/mieszkancy-polski-o-swojej-jakosci-zycia

OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being (2013), OECD Publishing

Problemy integracji statystycznych badań gospodarstw domowych (1987), GUS, „Biblioteka Wiadomości Statystycznych”, t. 34

Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (2009), http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm

Report of the Task Force, Multidimensional measurement of the quality of life (2011), http://ec.europa.eu/eurostat/web/gdp-and-beyond/quality-of-life/context

Szukiełojć-Bieńkuńska A., Walczak T. (2011), Statystyczny pomiar postępu społeczno-gospodarczego w zmieniającym się świecie, „Wiadomości Statystyczne”, nr 7/8, GUS

Szukiełojć-Bieńkuńska A., Włodarczyk J., Piasecki T. (2014), Terytorialne zróżnicowanie wybranych aspektów jakości życia w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8, GUS

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)