Tadeusz Borys
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia znaczenie badań nad jakością życia, ogólną koncepcję tej kategorii oraz kryteria klasyfikacji tworzenia ważnych typologii jakości życia, których opis stanowi zasadniczą treść artykułu. Praca ta jest rozwinięciem idei oraz propozycji przedstawionych we wcześniejszych publikacjach autora. Wartością dodaną niniejszego opracowania jest przede wszystkim rozpoznanie dwóch tendencji w dyskusjach na temat terminologii odnoszącej się do jakości życia oraz powiązanych koncepcji. Podjęto próbę ustalenia ogólnej koncepcji jakości życia, uwzględniającej zaproponowaną definicję o podłożu aksjologicznym. Ponadto przedstawiono kryteria klasyfikacji typologii jakości, pogrupowane zgodnie z aspektami aksjologicznymi na typologię z jawną aksjologią oraz utajnioną aksjologią. Opracowanie przedstawia również wybrane problemy odnoszące się do pomiaru jakości życia w ramach poszczególnych jej klasyfikacji.

SŁOWA KLUCZOWE

jakość życia, pomiary, typologia

BIBLIOGRAFIA

Borys T. (1991), Kwalimetria, wyd. Akademia Ekonomiczna, Kraków

Borys T. (2004), Jakość, jakość życia oraz pojęcia i relacje pochodne, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Borys T. (red.) (2005), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok- Warszawa

Borys T. (2008), Propozycja siedmiu typologii jakości życia, prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, „Gospodarka a Środowisko”, nr 9

Borys T., Rogala P. (ed.) (2008), Quality of life on local level — an indicators — based study, UNDP Warsaw

Borys T. (2011), Zrównoważony rozwój a jakość życia człowieka, czyli krótka historia o trzech drogach i postawach życiowych, „Ekonatura”, nr 5

Borys T. (2014), Jakość życia a aksjologia przywództwa, [w:] I. Kulaszko (red.), Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, wyd. Difin, Warszawa

Brcaccia B., Esposito G., Maarese M., Bertolaso M., Elvira M., Marinis M. (2013), Defining of Quality of Life. A Wild Goose Chase?, „Europe’s Journal of Psychology”, nr 1

Campbell A. (1976), Subjective measures of well-being, „American Psychologist”, No. 2

Costanza R., Farley J., Templet P. (2002), Quality of life and distribution of wealth and resources, [w:] Understanding and solving environmental problems in the 21st century, (ed.) R. Costanza, S. E. Jorgensen, Elsevier, Crawford School of Public Policy — ANU

Czapiński J., Panek T. (red.) (2000), Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa

Czapiński J., Panek T. (red.) (2007), Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa

Czapiński J., Panek T. (red.) (2011), Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa

Dziurowicz-Kozłowska A. (2002), Wokół pojęcia jakości życia, „Psychologia Jakości Życia”, nr 2

First European Quality of Life Survey: Key findings from a policy perspective (2007), European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin

Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju (2000), Rada Ministrów RP

Rogala P. (2013), Czy definiowanie jakości życia to wyprawa z motyką na słońce, „Problemy Jakości”, nr 7—8

Sedlak W. (2004), Życie jest światłem, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa

Słaby T. (2007), Poziom i jakość życia, [w:] T. Panek, A. Szulc (red.), Statystyka społeczna, SGH

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)