Wioletta Wrzaszcz , Józef Stanisław Zegar
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Mierzenie zrównoważenia rolnictwa jest bardzo złożone. Wysuwane i dyskutowane są różne propozycje i nadal nie ma ogólnie przyjętych mierników zrównoważenia rolnictwa, również w aspekcie ekonomicznym. Zrównoważenie rolnictwa jest uwarunkowane zrównoważeniem gospodarstw rolnych, ale nie ma pełnej zbieżności między tymi pojęciami. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji pomiaru zrównoważenia ekonomicznego gospodarstw rolnych z wykorzystaniem danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. Ustalono następujące wskaźniki zrównoważenia gospodarczego: produktywność ziemi, wydajność ekonomiczna pracy, orientacja rynkowa gospodarstw oraz źródła dochodów i utrzymania gospodarstw domowych. Analizą objęto indywidualne gospodarstwa rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych z wyodrębnieniem czterech grup obszarowych.

SŁOWA KLUCZOWE

rolnictwo zrównoważone, gospodarstwa rolne, wskaźniki ekonomiczne, Powszechny Spis Rolny 2010

BIBLIOGRAFIA

Goraj L., Bocian M., Cholewa I., Nachtman G., Tarasiuk R. (2012), Współczynniki Standardowej Produkcji „2007” dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, FADN, Warszawa

Huylenbroeck G. van, Durand G. (red.) (2003), Multifunctional Agriculture. A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development, Ashgate, Hampshire-Burlington

Instrukcja dla rachmistrza spisowego w sprawie wypełniania formularza do powszechnego spisu rolnego oraz badania metod produkcji rolnej w 2010 r. (2010), GUS

Jankowiak J., Bieńkowski J. (2007), Syntetyczna ocena zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych, „Fragmenta Agronomia”, t. 3, nr 95

Majewski E. (2008), Trwały rozwój i trwałe rolnictwo — teoria a praktyka gospodarstw rolniczych, SGGW

Pretty J. (2008), Agricultural Sustainability: Concepts, Principles and Evidence, „Philosophical Transactions of the Royal Society B”, No. 363, źródło: rstb.royalsocietypublishing.org

Reaping the Benefits: Science and the Sustainable Intensification of Global Agriculture (2009), „The Royal Society”, No. 10, London

Toczyński T., Wrzaszcz W., Zegar J. St. (2013), Zrównoważenie polskiego rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2013, GUS

Woś A., Zegar J. St. (2002), Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa

Wrzaszcz W. (2012), Poziom zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce (na podstawie danych FADN), IERiGŻ-PIB, „Studia i Monografie”, nr 155, Warszawa

Zegar J. St. (2012), Współczesne wyzwania rolnictwa, WN PWN, Warszawa

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0