Renata Bielak
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie jakości życia jako kategorii priorytetowej z punktu widzenia strategii rozwoju w Polsce oraz sposobów jej pomiaru. Zasadnicze znaczenie jakości życia przypisywane jest stymulowaniu wzrostu gospodarczego, który sprzyja rozwojowi społecznemu, zapewniając zaspokojenie potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga poszukiwania mierników, które będą odzwierciedlać stan faktyczny i zachodzące zmiany w tym wielowymiarowym ujęciu. Poprawa jakości życia Polaków to nadrzędny cel strategii rozwoju kraju w średnim i długim okresie. Wraz z ustanowieniem tego celu autorzy strategii wskazali mierniki jego realizacji. W artykule przedstawiono sposoby opisu i oceny jakości życia w dokumentach strategicznych oraz problemy jej pomiaru w kontekście monitorowania tytułowej kategorii badawczej.

SŁOWA KLUCZOWE

jakość życia, strategia rozwoju społeczno-gospodarczego, wskaźniki jakościowe, dobrobyt, pomiar dobrobytu

BIBLIOGRAFIA

Bielak R. (2012), Rola statystyki w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego krajów UE, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8, GUS

Jakość życia w Polsce. Edycja 2014 (2014), GUS

Kubiczek A. (2014), Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów?, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, zeszyt 38, Uniwersytet Rzeszowski

Machowska-Okrój S. (2014), Wzrost gospodarczy a dobrobyt społeczno-ekonomiczny, [w:] Mikroi makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu, red. A. Blajer-Gołębiewska, L. Czerwonka, Gdańsk

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (2013), Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski z 2013 r. poz. 121

Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (2012), Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski z 2012 r. poz. 882

Szukiełojć-Bieńkuńska A., Walczak T. (2011), Statystyczny pomiar postępu społeczno-gospodarczego w zmieniającym się świecie, „Wiadomości Statystyczne”, nr 7/8, GUS

Wronowska G. (2014), Dobrobyt i jego pomiar. Czy wyższe wykształcenie gwarantuje wzrost dobrobytu?, [w:] Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu, red. A. Blajer-Gołębiewska, L. Czerwonka, Gdańsk

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)