Tomasz Panek
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono koncepcję hierarchicznego modelu badania jakości życia w kontekście celów polityki społecznej oraz narzędzia umożliwiające ten pomiar. Jakość życia w kontekście polityki społecznej zdefiniowana jest na gruncie teorii potrzeb i utożsamiana z poziomem zaspokojenia potrzeb społecznych. Ponadto przybliżono powiązania pojęcia jakości życia z integracją społeczną i zrównoważonym rozwojem.

SŁOWA KLUCZOWE

jakość życia, metody pomiarowe, wskaźniki jakościowe, rozwój zrównoważony, integracja społeczna, zmienne ukryte

BIBLIOGRAFIA

Allardt E. (1973), About dimensions of welfare. An exploratory analysis of a comparative Scandinavian survey, Research Group for Comparative Sociology, University of Helsinki, Research Report, No. 1

Allardt E. (1989), An updated indicator system: having, loving, being, University of Helsinki, Working Papers, No. 48

Bennett M. K. (1937), On measurement of relative national standards of living, „The Quarterly Journal of Economics”, Vol. 51, No. 2

Berger-Schmitt R., Noll H.-H. (2000), Conceptual framework and structure of a European System of Social Indicators, EuReporting Working Paper, 9, Centre for Survey Research and Methodology (ZUMA), Social Indicators Department, Mannheim

Campbell A., Converse P. E., Rodgers W. (1976), The Quality of American life, Russell Sage Foundation, New York

Diamantopoulos A., Siguaw J. A. (2006), Formative vs. reflective indicators in measure development: Does the choice of indicators matter?, „British Journal of Management”, Vol. 17

Diener E., Suh E., Lucas R. E., Smit H. L. (1999), Subjective well-being: Three decades of progress, „Psychological Bulletin”, Vol. 125, No. 2

Drewnowski J. (1970), Studies in the measurement of levels of living and welfare, Report 70.3, United Nations Research Institute for Social Development, Geneva

Easterlin R. A. (1974), Does economics growth improve the human lot? Some empirical evidence, [w:] P. A. David, M. W. Reder (red.), Nations and households in economic growth; essays in honor of Moses Abramowitz, Academic Press, New York

Erikson R. (1993), Descriptions of inequality: The Swedish approach to welfare research, [w:] M. Nussbaum i A. Sen (red.), The quality of life, Clarendon Press, Oxford

Frey B. S., Stutzer A. (2002), What can economists learn from happiness research?, „Journal of Economic Literature”, Vol. XL, No. 2

Golinowska S. (2011), O spójności, kapitale społecznym oraz europejskiej i polskiej polityce spójności, „Polityka Społeczna”, nr 5—6

Gossen H. H. (1983), Die entwicklung der gesetze des menschlichen verkehrs und der daraus fließenden regeln für menschliches handeln, przetłumaczony na angielski jako The laws of human relations and the rules of human action derived therefrom, MIT Press, Cambridge

Handbook on constructing composite indicators. Methodology and user quide (2008), OECD Publications, Paris

Huppert F., Marks N., Mickaelson J., Vitterso J. (2013), ESS Round 6. Module on personal and social wellbeing — final module in template, Centre for Comparative Social Surveys, City University London, London

Kot S. M. (2004), Rozkłady dochodów, nierówności i dobrobyt w Polsce, [w:] S. M. Kot, A. Makowski, A. Węgrzecki (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków

Krantz D. H., Luce R. D., Suppes P., Tversky A. (1971), Foundations of measurement, Volume I: Additive and polynomial representations, Dover Publications, Mineola

Maggino F. (2009), The state of the art in indicators construction in the perspective of a comprehensive approach in measuring well-being of societies, Firenze University Press, Archivio E-Prints, Firenze

Measurement of the quality of life: TF3 Contribution to the summary report of the Sponsorship Group (2011), Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu//portal/page/portal/quality_life/publications

Nardo M., Saisana M., Saltelli A., Tarantola S. (2011), Tools for composite indicators building, Paperback — European Commission, Dictus Publishing

Noll H.-H. (2002), Towards a European System of Social Indicators: Theoretical framework and system architecture, „Social Indicators Research”, Vol. 58

Noll H.-H., Zapf W. (1994), Social indicators research: Societal monitoring and social reporting, [w:] I. Borg i P. Ph. Mohler (red.), Trends and perspectives in empirical social research, de Gruyter, Berlin/New York

Panek T. (2014), Poziom i jakość życia, [w:] Statystyka społeczna, PWE, Warszawa

Panek T. (2015), Analiza porównawcza subiektywnego dobrostanu w Europie w latach 2006—2012, „Wiadomości Statystyczne”, nr 2

Panek T., Zwierzchowski J. (2013), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Teoria i zastosowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa

Rapley M. (2003), Quality of life research. A Critical Introduction, Sage, London

Ryan R. M., Deci L. (2001), On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being, „Annual Review of Psychology”, Vol. 52

Saltelli A. (2007), Composite indicators between analysis and advocacy, „Social Indicators Research”, Vol. 81

Sen A. (1985), Commodities and capabilities, North-Holland, Amsterdam

Sharpe A., Salzman J. (2004), Methodological choices encountered in the construction of composite indices of economic and social well-being, Center for the Study of Living Standards, Ottawa, CAN

Sponsorship Group on Measuring Progress, Well-being and Sustainable Development (2011), Eurostat, Final Report adopted by the European Statistical Committee, http://ec.europa.eu//eurostat/documents/42577/43503/SpG-Final-report-Progress-wellbeing-and-sustainable-deve

Stiglitz J. E., Sen A., Fitoussi J.-P. (2009), Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, www.stiglitz-sen-fitoussi.fr

Szatur-Jaworska B. (2008), Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej, [w:] G. Firlit- -Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Szukiełojć-Bieńkuńska A., Walczak T. (2011), Statystyczny pomiar postępu społeczno-gospodarczego w zmieniającym się świecie, „Wiadomości Statystyczne”, nr 7/8

Szukiełojć-Bieńkuńska A., Włodarczyk J., Piasecki T. (2014), Terytorialne zróżnicowanie wybranych aspektów jakości życia w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8

Titmuss R. M. (1968), Commitment to Welfare, Allen and Uwin, London

Titmuss R. M. (1974), What is social policy?, [w:] B. Abel-Smith, K. Titmuss (red.), Richard M.

Titmuss. Social Policy: An Introduction, Allen and Unwin, London

Uusitalo H. (1994), Social statistics and social reporting in the Nordic Countries, [w:] P. Flora, F. Kraus, H.-H. Noll, F. Rothenbacher (red.), Social statistics and social reporting in and for Europe, Informationszentrum Sozialwissenschaften, Bonn

Wallace C. D., Abbott P. A. (2007), From quality of life to social quality: Relevance for work and care in Europe, „Calitatea Vietii Revista de Politici Sociale”, Vol. 18, No. 1—2

Zapf W. (1984), Individuelle wohlfahrt: Lebensbedingungen und wahrgenommene lebensqualität, [w:] W. Glatzer, W. Zapf (red.), Lebensqualität in der Bundesrepublik, Campus, Frankfurt/NewYork

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)