Katarzyna Filipowicz , Tomasz Tokarski
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem badania jest statystyczna analiza oddziaływania tzw. efektu grawitacyjnego na poziom rozwoju ekonomicznego powiatów w latach 2002–2012. Efekt grawitacyjny w analizach makroekonomicznych opiera się na założeniu, że poziom rozwoju gospodarczego danego powiatu zależy m.in. od czynnika grawitacyjnego. Czynnik ten, łączący dwa regiony, jest wprost proporcjonalny do iloczynu potencjału ekonomicznego tych regionów (mierzonego wartością brutto środków trwałych na mieszkańca) oraz odwrotnie proporcjonalny do kwadratu odległości geograficznej dzielącej te regiony. W artykule opisano przestrzenne zróżnicowanie taksonomicznych wskaźników rozwoju gospodarczego oraz efektów grawitacyjnych w powiatach. Przedstawiono też wyniki statystycznej analizy oddziaływania efektu grawitacyjnego zróżnicowania na rozwój gospodarczy powiatów. Uwzględniono zarówno oddziaływanie krajowych efektów grawitacyjnych (wzajemne powiatów), jak i zewnętrznych (sąsiadów zagranicznych na rozwój ekonomiczny powiatów w Polsce).

SŁOWA KLUCZOWE

zróżnicowanie przestrzenne, rozwój gospodarczy, zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego, efekt grawitacyjny, taksonomiczne wskaźniki rozwoju powiatów

BIBLIOGRAFIA

Berbeka J. (1999), Porównanie poziomu życia w krajach Europy Środkowej, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8

Dykas P., Kościelniak P., Tokarski T. (2013), Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego województw i powiatów, [w:] Trojak M., Tokarski T. (red.), Statystyczna analiza zróżnicowania ekonomicznego i społecznego Polski, WUJ, Kraków

Edigarian A., Kościelniak P., Tokarski T., Trojak M. (2011), Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego powiatów, [w:] Tomczak D. (ed.), Capability to Social Progress in Poland’s Regions, Warsaw University Press

Gajewski P. (2002), Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski w latach dziewięćdziesiątych, praca magisterska napisana w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem E. Kwiatkowskiego

Gajewski P. (2003), Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w latach 90., „Wiadomości Statystyczne”, nr 11

Linnemann H. (1963), An Econometric Study of International Trade Flows, North-Holland Publishing Company, Amsterdam

Majewski S. (1999), Szeregowanie krajów przy pomocy Diagramu Czekanowskiego i Taksonomicznego Miernika Rozwoju, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8

Mroczek K., Szewczyk M. W., Tokarski T. (2013), Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów w latach 2002—2011, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie”, nr 9, Kraków

Mroczek K., Tokarski T. (2013), Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. LXXXIX, Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Mroczek K., Tokarski T., Trojak M. (2014), Grawitacyjny model wzrostu gospodarczego, opracowanie prezentowane na seminarium Katedry Ekonomii Matematycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Pindyck R. S., Rubinfeld D. L. (1991), Econometrics Models and Economic Forecast, McGraw- -Hills, New York

Pulliainen K. (1963), A World Trade Study. An Econometric Model of the Pattern of Commodity Flows in International Trade in 1948—1960, „Ekonomiska Samfundet Tidskrift”, No. 2

Tinbergen J. (1962), Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy, The Twentieth Century Fund, New York

Tokarski T. (2005), Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa

Tokarski T., Gabryjelska A., Krajewski P., Mackiewicz M. (1999), Determinanty regionalnego zróżnicowania PKB, zatrudnienia i płac, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8

Trojak M., Tokarski T. (red.) (2013), Statystyczna analiza zróżnicowania ekonomicznego i społecznego Polski, WUJ, Kraków

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)