Piotr Szukalski
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Mówiąc o przestrzennym zróżnicowaniu dzietności, z reguły skupia się uwagę na zmieniających się wartościach współczynnika dzietności teoretycznej i/lub współczynnika urodzeń. W artykule podjęto się sprawdzenia stałości uporządkowania polskich regionów z punktu widzenia poziomu dzietności oraz ustalenia zmian w rozkładzie płodności wśród regionów ze skrajnymi wartościami współczynnika dzietności teoretycznej. Badano, w jakich grupach wiekowych występują największe różnice pod względem płodności. Z analizy – mimo wysokiej labilności województw – wyłoniła się grupa regionów o najniższej dzietności (województwa opolskie i dolnośląskie). Pomimo upodabniania się rozkładów płodności rośnie zróżnicowanie skłonności do posiadania potomstwa w grupach kobiet nastoletnich i kobiet po 35. roku życia.

SŁOWA KLUCZOWE

procesy demograficzne, dzietność kobiet, rozrodczość, zróżnicowanie przestrzenne, przełom wieku

BIBLIOGRAFIA

Bongaarts J., Feeney G. (1998), On the tempo and quantum of fertility, „Population and Development Review”, Vol. 24, No. 2

Frątczak E., Ptak-Chmielewska A. (1999), Formuła Bongaartsa-Feeneya — zastosowania dla Polski, „Studia Demograficzne”, nr 2 (136)

Golini A. (1998), How low can fertility be? An empirical exploration, „Population and Development Review”, Vol. 24, No. 1

Holzer-Żelażewska D., Tymicki K. (2009), Cohort and period fertility of Polish women, 1945— —2008, „Studia Demograficzne”, nr 1 (155), http://www.sd.pan.pl/images/stories/pliki/Archiwum//2009_1_3_dhz_kt.pdf

Kurek S., Lange M. (2013), Zmiany zachowań prokreacyjnych w Polsce w ujęciu przestrzennym, WN UP, Kraków

Lutz W., Skirbekk V., Testa M. R. (2006), The low-fertility trap hypothesis: Forces that may lead to further postponement and fewer births in Europe, „Vienna Yearbook of Population Research 2006”, http://hw.oeaw.ac.at/0xc1aa500d_0x00144e25

Podogrodzka M. (2011), Przestrzenne zróżnicowanie płodności w Polsce, „Studia Demograficzne”, nr 2 (160), http://www.sd.pan.pl/images/stories/pliki/Archiwum/2011_2_3_mp_przestrzenne_zroznicowanie_plodnosci_wpolsce.pdf

Szukalski P. (2009a), Reprodukcja ludności Polski w latach 1950—2007, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3647

Szukalski P. (2009b), Czy w Polsce nastąpi powrót do prostej zastępowalności pokoleń?, [w:] J. T. Kowaleski, A. Rossa (red.), Przyszłość demograficzna Polski, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Oeconomica”, t. 231, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/4160

Szukalski P. (2010), Nastoletnie macierzyństwo w Polsce — ujęcie regionalne, „Praca Socjalna”, nr specjalny, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/5359

Szukalski P. (2012), Sytuacja demograficzna Łodzi, Wyd. Biblioteka, Łódź, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3445

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0