Sebastian Kokot
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Specyfika rynku nieruchomości pociąga za sobą wiele konsekwencji dla jego analizy. Obserwacje cen transakcyjnych jako zmiennych statystycznych są dokonywane w sposób niestandardowy. W klasycznym ujęciu każdemu okresowi bądź określonym momentom przypisuje się w jednym obiekcie jedną obserwację badanej zmiennej. Na rynku nieruchomości jest to niemożliwe, gdyż transakcje dotyczą różnych obiektów i odbywają się nieregularnie, w pewnym sensie przypadkowo. Powoduje to konieczność adaptacji tradycyjnych metod badania dynamiki zjawisk ekonomicznych do uwarunkowań rynku nieruchomości. Celem artykułu jest prezentacja adaptacji klasycznych metod statystycznych do badania dynamiki uwarunkowań rynku nieruchomości i wyznaczenie za ich pomocą indeksów cen nieruchomości na przykładzie trzech podsegmentów szczecińskiego rynku lokali mieszkalnych.

SŁOWA KLUCZOWE

rynek nieruchomości, indeks cen, metodologia badań

BIBLIOGRAFIA

Clapp J. M., Giacotto C. (1992), Estimating Price Indices for Residential Property: A Comparison of Repeat Sales and Assessed Value Methods, „Journal of the American Statistical Association”, Vol. 87

Foryś I., Kokot S. (2001), Problemy badania rynku nieruchomości, Zeszyty Naukowe U. S. Nr 318, „Mikroekonometria w teorii i praktyce”, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, Szczecin

Francke M. K. (2010), Repeat Sales Index for Thin Markets, „Journal of Real Estate Finance and Economics”, Vol. 41, Issue 1

Kokot S. (2014), Teoretyczne i praktyczne problemy wyznaczania indeksów cen nieruchomości, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 36, Metody Ilościowe w Ekonomii tom II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Kokot S., Bas M. (2013), Evaluation of the Applicability of Statistical Methods in Studies on Price Dynamics on the Real Estate Market, „Real Estate Management and Valuation”, Vol. 21, No. 49—58, ISSN (Online) 1733-2478, DOI: 10.2478/remav-2013-0007

Kokot S., Pęchorzewski D. (1999), Problemy statystycznego badania rynku nieruchomości, „Nieruchomości Rynek Prawo”, nr 6, Warszawa

Kucharska Stasiak E. (2006), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa

Nieruchomości, Przedsiębiorstwa, Wyceny, Analizy (2001), praca zbiorowa (red.) J. Hozer, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin

Trojanek R. (2008), Wahania cen na rynku mieszkaniowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Trojanek R. (2009), Porównanie metody średniej oraz średniej ważonej do konstruowania indeksów cen nieruchomości mieszkaniowych, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, t. 17, nr 2, Olsztyn

Trojanek R. (2010), Porównanie metod prostych oraz regresji hedonicznej do konstruowania indeksów cen mieszkań, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, t. 18, nr 1, Olsztyn

Wood R. (2005), A Comparison of UK Residential Mouse Price Indices, BIS Paper, nr 21

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0