Małgorzata Grzywińska-Rąpca , Małgorzata Kobylińska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Zróżnicowanie rozkładu dochodów i wydatków w gospodarstwach domowych jest zagadnieniem poddawanym analizie w różnych ujęciach. W artykule dokonano oceny zróżnicowania przestrzennego dochodów i wydatków gospodarstw domowych według województw w latach 2008 i 2012. Uwzględnione w tym badaniu cechy to: przychody, rozchody, dochody rozporządzalne oraz wydatki na towary i usługi konsumpcyjne gospodarstw domowych. Przeprowadzona analiza pozwoliła na ocenę przestrzennego zróżnicowania dochodów i wydatków gospodarstw domowych oraz wyodrębnienie grup województw o podobnej sytuacji ekonomicznej.

SŁOWA KLUCZOWE

dochody gospodarstw domowych, wydatki gospodarstw domowych, zróżnicowanie przestrzenne, analiza porównawcza

BIBLIOGRAFIA

Adamczyk G. (2002), Analiza dochodowych uwarunkowań konsumpcji w gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu

Budżety Gospodarstw Domowych w… (z lat 2009 i 2013), GUS

Czapiński J., Panek T. (red.) (2009), Diagnoza społeczna 2009, https://www.diagnoza.com (30.03.2011)

Donoho D. L., Gasko M. (1992), Breakdown Properties of Location Estimates Basedon Halfspace Depth and Projected Outlyingness, The Annals of Statistics

Rousseeuw P. J., Ruts I. (1996), Bivariate Location Depth, 45, Applied Statistics

Rudnicki L. (2012), Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa

Sikora T. (2012), Zachowanie nabywców produktów luksusowych, „Monografie i opracowania SGH”, nr 590

Sojkin B. (1994), Determinanty konsumpcji żywności, analiza hierarchiczna, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej Poznań”, seria II

Szwacka-Salmonowicz J. (2003), Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Wydawnictwo SGGW

Wasilewska E. (2009), Statystyka opisowa od podstaw, podręcznik z zadaniami, Wydawnictwo SGGW

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)