Rafał Warżała
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest ocena możliwości wykorzystania mierników syntetycznych do budowy bieżącego i wyprzedzającego wskaźnika koniunktury gospodarczej w ujęciu regionalnym, na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Podstawą konstrukcji wspomnianych miar są wskaźniki cząstkowe dotyczące sytuacji gospodarczej regionu uzyskane z Urzędu Statystycznego w Olsztynie. Zbudowane wskaźniki – bieżący i wyprzedzający – pokazują, że istnieje możliwość oceny stanu koniunktury gospodarczej na podstawie ilościowych danych makroekonomicznych dla określonego regionu.

SŁOWA KLUCZOWE

miernik syntetyczny, syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej, koniunktura gospodarcza, statystyka regionalna

BIBLIOGRAFIA

Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K. (2008), Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek, Wydawnictwo IRG SGH

Beckman B. A., Trapscott T. R. (1997), Composite indexes of leading, coincident and lagging indicators, „Survey of Current Business”, No. 11

Białek J. (2010), The Generalized Formula for Aggregative Price Indices, „Statistics in Transition — new series”, Vol. 11, No. 1

Drozdowicz-Bieć M. (red. nauk.) (2006), Wskaźniki wyprzedzające, Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH

Drozdowicz-Bieć M. (2012), Cykle i wskaźniki koniunktury, Wydawnictwo Poltext, Warszawa

Gomez V., Maravall A. (1996), Programs TRAMO-SEATS: Instructions for the user, „Working Paper”, No. 96/28, Bank of Spain

Grudkowska S., Paśnicka E. (2007), X-12 — ARIMA i TRAMO/SEATS — empiryczne porównanie metod wyrównania sezonowego w kontekście długości próby, NBP

Gruszczyński M., Podgórska M. (2000), Ekonometria, Oficyna Wydawnicza SGH

Hodrick R. J., Prescott E. C. (1997), Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation, „Journal of Money Credit and Banking”, Vol. 29, No. 1

Kufel T. (2007), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Maddala G. S. (2008), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Malina A. (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Malina A., Zeliaś A. (1998), On building taxonometric measures on living conditions, „Statistics in Transition”, Vol. 3, No. 3

Matkowski Z. (1998), Złożone wskaźniki koniunktury dla gospodarki polskiej oparte na standardach UE i OECD, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH

Młodak A. (2005), Ocena zmienności cech statystycznych w modelu taksonomicznym, „Wiadomości Statystyczne”, nr 9

Moon H., Lee J. (2012), Forecast Evaluation of Economic Sentiment Indicator for the Korean Economy, Paper prepared for the presentation at the 6th Irving Fisher Committee Conference, Basel, Switzerland, http://www.bis.org/ifc/events/6ifcconf/moonlee.pdf

Skrzypczyński P. (2010), Metody spektralne w analizie cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej, „Materiały i Studia”, Zeszyt nr 252, NBP

Warżała R. (2011), Analiza koniunktury gospodarczej w ujęciu regionalnym na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 3(45)

Wysocki F., Łuczak A. (2006), Zastosowanie rozmytej wielokryterialnej metody podejmowania decyzji do oceny poziomu rozwoju obszarów wiejskich, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6

Zarnowitz V. (1992), Business Cycles. Theory, History, Indicators and Forecasting, NBER, University of Chicago Press, Chicago

Zeliaś A. (2006), Kilka uwag na temat metod doboru zmiennych występujących na rynku nieruchomości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 450

Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)