Beata Namyślak
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem badania jest sporządzenie rankingu 18 miast na podstawie cech odnoszących się do zasobów i aktywności w zakresie kultury. Obliczenia przeprowadzono dla 16 miast wojewódzkich oraz Torunia i Gorzowa Wielkopolskiego. W obliczeniach tych wykorzystano metodę wzorca rozwoju Hellwiga. Artykuł składa się z dwóch części – teoretycznej i empirycznej. Część teoretyczną poświęcono rosnącej roli sektora kultury we współczesnej gospodarce. Opisano dziedziny zaliczane do sektora kultury oraz problemy związane z finansowaniem kultury w gospodarce narodowej.

SŁOWA KLUCZOWE

sektor kultury, miasta wojewódzkie, metoda Hellwiga

BIBLIOGRAFIA

Bank Danych Lokalnych (2014), GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (25.02.2014)

Blaug M. (2001), Where Are We Now on Cultural Economics?, „Journal of Economic Surveys”, Vol. 15/2

Bodo C. (2011), Kto się boi wydatków na kulturę?, [w:] Jung B. (red.), Ekonomika kultury. Od teorii do praktyki, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa

Chojnicki Z., Czyż T. (2003), Polska na ścieżce rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Podejście regionalne, „Przegląd Geograficzny”, Vol. 75/1

Economy of culture in Europe (2006), http://www.keanet.eu/en/ecoculturepage.html ; data dostępu: 2012-02-23

Gierat-Bieroń B., Kowalski K. (red.) (2005), Europejskie modele polityki kulturalnej, Uniwersytet Jagielloński

Głowacki J., Hausner J., Jakóbik K., Markiel K., Mituś A., Żabiński M. (2008), Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury, Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej

Heffner K., Gibas P. (2007), Analiza ekonomiczno-przestrzenna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny”, nr 15/4

Ilnicki D. (2002), Próba określenia zmienności czasowej zjawisk przestrzennych metodami wzorcowymi — przykład metody Hellwiga, [w:] Rogacki H. (red.), Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Ilczuk D. (2012), Ekonomika kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Ilczuk D., Misiąg W. (2003), Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk

Kolenda M. (2006), Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Krupowicz J. (2007), Potencjał społeczno-gospodarczy Dolnego Śląska — zróżnicowanie, [w:] Maik K. (red.), Programowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny, Politechnika Opolska, Samorząd Województwa Opolskiego, PAN, Opole

Krzysztofek K. (2002), Przemysły kultury a globalizacja — wnioski dla Polski, [w:] Szomburg J. (red.), Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa

Murzyn M. A. (2006), Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Namyślak B. (2013), Działalności twórcze a rozwój miast, „Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego”, nr 30

Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa

Pawlik A. (2011), Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa świętokrzyskiego, „Wiadomości Statystyczne”, nr 11

Smoleń M. (2003), Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sobala-Gwosdz A. (2004), Zmiany poziomu życia i rozwoju gospodarczego w miastach województwa podkarpackiego po 1990 roku, [w:] Słodczyk J., Rajchel D. (red.), Przemiany demograficzne i jakości życia ludności miast. Miasta w okresie przemian, Opole

Strahl D. (red.) (1998), Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Stryjakiewicz T., Stachowiak K. (2010), Sektor kreatywny w poznańskim obszarze metropolitalnym, Tom 1: Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Towse R. (2011), Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa

UNESCO. Framework for Cultural Statistics (2009), http://unesdoc.unesco.org/images/0018//001840/184082e.pdf ; data dostępu: 2011-09-22

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)