Dariusz Głuszczuk
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Zasady gromadzenia i interpretacji danych na temat źródeł i barier finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw określa „Podręcznik Oslo”, ale wydaje się, że jego zalecenia nie pokrywają się z potrzebami użytkowników informacji statystycznych. Rozbieżności te dokumentuje m.in. niedomknięta klasyfikacja środków i przeszkód finansowania działalności innowacyjnej, która negatywnie wpływa na obraz polskiej statystyki publicznej. Przykładem jest sprawozdanie o innowacjach w przemyśle (PNT-02) i sektorze usług (PNT-02/u). W artykule zwrócono też uwagę na nieścisłości występujące w „Podręczniku Oslo” w zakresie zasad klasyfikacyjnych i definicyjnych. Zauważone nieprawidłowości były przesłanką do zarekomendowania innych rozwiązań, zwłaszcza w kwestii systematyki źródeł i barier finansowania procesów innowacyjnych.

SŁOWA KLUCZOWE

finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, finansowanie przedsiębiorstwa, innowacyjność przedsiębiorstw, informacja statystyczna

BIBLIOGRAFIA

Bance A. (2004), Why and How to Invest in Private Equity, European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA), http://mertens.com.ua/pevc/how%20to%20invest.pdf

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach… (z lat 2008, 2010—2012), GUS i US w Szczecinie

Formularze sprawozdawcze na rok 2011 (2012), GUS, http://form.stat.gov.pl/formularze//2011/index.htm

Głodek P. (2008), Venture capital (kapitał ryzyka), [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. Matusiak K., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa

Gostomski E. (2008), Ogólne zagadnienia finansowania przedsiębiorstw, [w:] Finansowanie działalności gospodarczej, red. Bednarz J., Gostomski E., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Grzywacz J. (2008), Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza SGH

Janasz K. (2005), Kapitał prywatny w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w procesie transformacji, [w:] Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. Janasz W., Difin, Warszawa

Łuczka T. (2001), Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań

Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (2005), OECD/ /European Communities, 3rd Edition

Panfil M. (2005), Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa

PNT-02 — Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle za lata… (z lat 2007—2012), GUS

PNT-02/u — Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług za lata… (z lat 2007—2012), GUS

Pomiar działalności naukowej i technicznej. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2008), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, wydanie trzecie

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 (2010), Dz. U. 2010 Nr 239, poz. 1594 (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.)

Sobańska K., Sieradzan P. (2004), Inwestycje private equity/venture capital, Wydawnictwo Key Text, Warszawa

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)