Damian Mowczan
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule zaprezentowano szeregi statystyczne charakteryzujące nierównomierność rozkładu płac w polskich województwach w latach 2000–2010, mierzone wskaźnikiem koncentracji Lorenza. Informacje te wykorzystano do badania zależności pomiędzy zróżnicowaniem płac a wzrostem gospodarczym na poziomie regionalnym. Wyznaczono optymalny poziom zróżnicowania płac rozumiany jako poziom, który maksymalizuje stopę wzrostu gospodarczego.

SŁOWA KLUCZOWE

zróżnicowanie płac, wzrost gospodarczy, zróżnicowanie regionalne, współczynnik Giniego

BIBLIOGRAFIA

Barro R. J. (2000), Inequality and growth in a panel of countries, „Journal of Economic Growth”, No. 5

Barro R. J. (1999), Inequality, growth and investment, „NBER Working Paper Series”, No. 7038

Blumle G., Sell F. L. (1998), A positive theory of optimal personal income distribution and growth, „Atlantic Economic Journal”, Vol. 26, No. 4

Chen B.-L. (2003), An inverted-U relationship between inequality and long-run growth, „Economics Letters”, Vol. 78

Jędrzejczak A. (2011), Metody analizy rozkładów dochodów i ich koncentracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Kumor P. (2008), Modelowanie wpływu nierówności płac na wzrost gospodarczy, „Gospodarka Narodowa”, nr 7—8

Kumor P. (2009), Współzależność nierówności płac ze wzrostem gospodarczym w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, nr 7

Kumor P. (2011), Wpływ nierówności płac na wzrost gospodarczy, [w:] Kwiatkowski E., Kucharski L. (red.), Wzrost gospodarczy — rynek pracy — polityka państwa, Uniwersytet Łódzki

Kumor P., Sztaudynger J. J. (2007), Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce — analiza ekonometryczna, „Ekonomista”, nr 1

Mikuła E. (2005), Wzrost gospodarczy a nierówności dochodowe — wzajemne sprzężenia. Ujęcie teoretyczne, [w:] Teoretyczne aspekty gospodarowania, Kopycińska D. (red.), Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Mowczan D. (2013), Regionalne zróżnicowanie płac w Polsce a wzrost gospodarczy — w poszukiwaniu optymalnego poziomu nierówności, Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Łódź

Mowczan D. (2014), Optymalny poziom zróżnicowania płac w polskich województwach a wzrost gospodarczy, „Studia Prawno-Ekonomiczne” (przesłano do redakcji)

Persson T., Tabellini G. (1994), Is inequality harmful for growth?, „American Economic Review”, No. 3

Roszkowska S. (2010), Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, [w:] Kwiatkowski E., Kwiatkowska W. (red.), Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Sobczyk M. (2006), Statystyka, aspekty praktyczne i teoretyczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2010 (2012), GUS

Sztaudynger J. J. (2003), Modyfikacje funkcji produkcji i wydajności pracy z zastosowaniami, Uniwersytet Łódzki

Sztaudynger J. J. (2005), Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, PWN, Warszawa

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)