Barbara Ptaszyńska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule dokonano analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost gospodarczy w Polsce w latach 1995–2012. Analiza ma charakter teoretyczno-empiryczny. Wprowadzenie do polskich firm nowoczesnych technologii oraz nowych form zarządzania i organizacji produkcji przyczyniło się do poprawy ich funkcjonowania, umożliwiło wzrost produkcji wysokiej jakości oraz zwiększenie wydajności pracy i tym samym przyczyniło się do wzrostu gospodarczego. Transfer kapitału portfelowego dokonany przez inwestorów zagranicznych sfinansował głównie potrzeby pożyczkowe budżetu państwa i przyśpieszył rozwój rynków finansowych w Polsce. Od 2001 r. napływ inwestycji portfelowych miał istotny wpływ na zmienność kursów walutowych.

SŁOWA KLUCZOWE

inwestycje zagraniczne, wzrost gospodarczy, inwestycje bezpośrednie

BIBLIOGRAFIA

Borkowska S. (red.) (2003), Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej, Raport IPiSS Zeszyt nr 24, Warszawa

Budnikowski A. (2001), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa

Czepurko A. (2002), Inwestycje na polskim rynku kapitałowym, [w:] Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2001 roku, IKiCHZ, Warszawa

Czerwińska T. T. (2003), Zagraniczne inwestycje portfelowe na rynku dłużnych papierów wartościowych w Polsce, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. W. Kraszewski, Wydawnictwo UMK, Toruń

Durka E. (red.) (1996), Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa

Górniewicz G. (2007), Konsekwencje międzynarodowych przepływów kapitału dla gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Humanicki M., Olszewski K. (2011), Trzy dekady wzrostu inwestycji na świecie, Almanach, Rynki finansowe

Kościółek B. (1998), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce — rola i wpływ na gospodarkę kraju przyjmującego, Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University, Nowy Sącz

Kraszewski W., Wiśniewski J. (2000), BIZ w Polsce, ich skala, struktura i wpływ na procesy rozwojowe, „Ekonomista”, nr 4, Warszawa

Mączyńska E. (1999), BIZ. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące, „Ekonomista”, nr 1—2

Polska… Raport o stanie gospodarki (2007 i 2011), Ministerstwo Gospodarki

Prywatyzacja przedsiębiorstw w 2010 r. (2011), GUS

Weresa M. A. (2002), Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego doświadczenia Polski, [w:] Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce, Zeszyty BRE Bank-CASE

Wieczorek P. (2001), Nakłady inwestycyjne w przemyśle, „Wiadomości Statystyczne”, nr 10, GUS 5 lat Polski w Unii Europejskiej (2009), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)