Tomasz Panek
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej subiektywnego dobrostanu (subjective well-being) w krajach uczestniczących w Europejskim Sondażu Społecznym (ESS) w 2012 r. oraz zmian jego poziomu w porównaniu z 2006 r. W konstrukcji wskaźników zastosowano metodę dystansową, co umożliwiło porównanie poziomu subiektywnego dobrostanu i różnych jego aspektów w poszczególnych krajach. Zbadano też dystans poziomu odczuwanego dobrostanu dla każdego z jego komponentów, mierzonych od ich maksymalnego pozytywnego poziomu na stosowanych w badaniu skalach pomiaru. Oprócz analizy porównawczej poziomu dobrostanu i jego zmian w krajach uczestniczących w ESS dokonano też oceny nierówności jego rozkładu. Ponadto, wykorzystując metodę analizy korespondencji, przeprowadzono analizę porównawczą profili subiektywnego dobrostanu krajów uczestniczących w ESS.

SŁOWA KLUCZOWE

analiza porównawcza, badania sondażowe, jakość życia, analiza korespondencji

BIBLIOGRAFIA

Beh E. J. (2004), Simple correspondence analysis: a bibliographic review, „International Statistical Review”, Vol. 72, No. 2

Bennet M. K. (1937), On measurement of relative national standards of living, „The Quarterly Journal of Economics”, Vol. 51, No. 2

Benzécri J-P. (1973a), L’analyse des donnés: II. La analyse des correspondences, Dunod, Paris

Benzécri J-P. (1973b), L’analyse des donnés: I. La taxonomie, Dunod, Paris

Diener E., Suh E., Lucas R. E., Smith H. L. (1999), Subjective well-being: Three decades of progress, „Psychological Bulletin”, No. 125

Huppert F., Marks N., Mickaelson J., Vitterso J. (2013), ESS Round 6. Module on personal and social wellbeing — final module in template, Centre for Comparative Social Surveys, City University London, London

Huppert F., Marks N., Clark A., Siegrist J., Stutzer A., Vitterso J., Morten W. (2009), Measuring well-being across Europe: description of the ESS well-being module and preliminary findings, „Social Indicators Research”, Vol. 91, No. 3

Noll H-H. (2002), Towards a European system of social indicators: theoretical framework and system architecture, „Social Indicators Research”, No. 58

Panek T. (2014), Poziom i jakość życia, [w:] Statystyka społeczna, praca zbiorowa, red. T. Panek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Panek T. (2011), Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH

Panek T., Zwierzchowski J. (2013), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Teoria i zastosowania, Oficyna Wydawnicza SGH

Ryan R. M., Deci L. (2001), On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being, Annual Review of Psychology, No. 52

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)