Katarzyna Chudy-Laskowska , Maria Wierzbińska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest ocena zróżnicowania infrastruktury drogowej w polskich województwach w 2012 r. Do oceny jej zróżnicowania przyjęto dwa zestawy wskaźników, które dały nieco odmienne wyniki. Pierwsza grupa wskaźników dotyczyła dróg przeliczonych na 100 km2, a druga grupa wskaźników dróg obliczonych na 10 tys. ludzi. Założono zatem, że analiza infrastruktury drogowej w ujęciu regionalnym zostanie lepiej zbadana przez zastosowanie wskaźników przeliczonych na 100 km2. Analizę przeprowadzono za pomocą najstarszej i najbardziej uniwersalnej metody taksonomicznej opracowanej przez Jana Czekanowskiego. Dane do badań zaczerpnięto ze strony internetowej GUS.

SŁOWA KLUCZOWE

infrastruktura transportu, drogi, zróżnicowanie regionalne, metody taksonomiczne

BIBLIOGRAFIA

Chudy-Laskowska K., Wierzbińska M. (2011), Analiza infrastruktury transportowej w Polsce — wyniki badań, „Logistyka”, nr 3

Fedan R., Makieła Z. (2006), Infrastruktura transportowa w kształtowaniu struktury przestrzennej Regionu Podkarpackiego, [w:] Przedsiębiorstwo i region pod redakcją Romana Fedana, Uniwersytet Rzeszowski

Gołembska E. (2008), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Grabiński T. (1992), Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Ostasiewicz W. (1999), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Podolec B., Zając K. (1978), Ekonometryczne metody ustalania rejonów popytu konsumpcyjnego, PWE, Warszawa

Tarka D. (2012), Infrastruktura transportowa w wybranych krajach Unii Europejskiej — analiza taksonomiczna, „Economics and Management”, nr 4

Wierzbińska M., Stec M. (1996), Zróżnicowanie infrastruktury społecznej gmin w województwie rzeszowskim, „Wiadomości Statystyczne”, nr 4

Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R. (2009), Infrastruktura transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Wojewódzka-Król K. (2010), Problemy rozwoju infrastruktury transportu w Polsce w świetle tendencji unijnych, „Logistyka”, nr 3

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0