Karol Kukuła
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Głównym celem artykułu jest oszacowanie dynamiki podstawowych kategorii dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Aby zrealizować ten cel, użyto serii czasowych, w których możliwości elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii omówiono zarówno w ujęciu globalnym, jak i cząstkowym, z uwzględnieniem energii wodnej, energii uzyskanej z biopaliwa, energii uzyskanej z biogazów i energii słonecznej. W badaniu zastosowano modele tendencji rozwojowej. Osobnym problemem jest określenie zmian udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej. Badanie dowodzi, że w tym wypadku model tendencji rozwojowej jest odpowiedni. Porównano również przeciętne tempo wzrostu udziału poszczególnych nośników źródeł energii odnawialnej w tworzeniu energii elektrycznej w Polsce.

SŁOWA KLUCZOWE

energia elektryczna, produkcja energii, odnawialne źródła energ

BIBLIOGRAFIA

Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 r. (2014), GUS

Pawłowski Z. (1966), Ekonometria, PWN, Warszawa

Sobolewska A. (2006), Możliwości rozwoju branż pośrednich przemysłu biopaliwowego w aspekcie rozwiązań unijnych, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomica, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Szczecin

Wierny A. (2003), Agrotechniczne i ekonomiczne uwarunkowania przerobu nasion rzepaku na śrutę wysokobiałkową i olej do produkcji biodiesla, [w]: Biopaliwo a możliwości wykorzystania wytłoków i śruty poekstrakcyjnej z rzepaku oraz wywaru gorzelniczego w żywieniu zwierząt, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP i Polski Związek Producentów Pasz, Warszawa

Wrona W. (1968), Matematyka, cz. 1, wyd. IV, PWN, Warszawa

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0