Marek Jabłoński
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Autor przedstawia wyniki badań dotyczących zmian powierzchni gruntów leśnych w polskich gminach i powiatach w latach 2008–2013. Stwierdzono, że zmiany w powierzchniach gruntów leśnych nie mogą być uzasadnione jedynie procesem zalesiania czy wylesiania. Do fluktuacji powierzchni, np. lasów prywatnych, przyczynia się wtórna sukcesja lasu na opuszczonych dawnych terenach rolnych, jak również różne podejście w ujmowaniu takich terenów w ewidencji gruntów i budynków.

SŁOWA KLUCZOWE

lasy, rejestr administracyjny, statystyka publiczna

BIBLIOGRAFIA

Bomanowska A., Kiedrzyński M. (2011), Changing land use in recent decades and its impact on plant cover in agricultural and forest landscapes in Poland, „Folia Biologica et Oecologica”, Vol. 7

Bowen M. E., McAlpine C. A., House A. P. N., Smith G. C. (2007), Regrowth forests on abandoned agricultural land: A review of their habitat values for recovering forest fauna, „Biological Conservation”, Vol. 140

Bucała A., Starkel L. (2012), Wpływ gwałtownych i powolnych zmian użytkowania ziemi na przekształcenia środowiska polskich Karpat, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, Zeszyt nr 29, Uniwersytet Rzeszowski

Ciurzycki W. (2004a), Struktura przestrzenna naturalnych odnowień świerkowych na górnoreglowych polanach popasterskich w Tatrach Polskich, „Sylwan”, Vol. 148, No. 7

Ciurzycki W. (2004b), Wtórna sukcesja lasu na polanach górskich wyłączonych z gospodarki pasterskiej, „Sylwan”, Vol. 148, No. 11

Forest Europe, UNECE and FAO (2011), State of Europe’s Forests 2011. Status and Trends in Sustainable Forest Management in Europe, Oslo

Frączek M., Zborowska M. (2010), Wtórna sukcesja leśna na terenie dawnej wsi Świerzowa Ruska w Magurskim Parku Narodowym, „Roczniki Bieszczadzkie”, Vol. 18

Gellrich M., Baur P., Koch B., Zimmermann N. E. (2006), Agricultural land abandonment and natural forest regrowth in the Swiss mountains: A spatially explicit economic analysis, „Agriculture, Ecosystems and Environment”, Vol. 118

Leśnictwo… (z lat: 2001, 2006, 2008, 2009, 2014), GUS

Rykowski K. (2006), O leśnictwie trwałym i zrównoważonym. W poszukiwaniu definicji i miar, CILP, Warszawa

Szwagrzyk J. (2004), Sukcesja leśna na gruntach porolnych; stan obecny, prognozy i wątpliwości, „Sylwan”, Vol. 148, No. 4

Tasser E., Walde J., Tappeiner U., Teutsch A., Noggler W. (2006), Land-use changes and natural reforestation in the Eastern Central Alps, „Agriculture, Ecosystems and Environment”, Vol. 118

Wijewardana D. (2008), Criteria and indicators for sustainable forest management: The road travelled and the way ahead, „Ecological Indicators”, Vol. 8

Witkowski J. (2014), Statystyka oficjalna wobec wyzwań globalnych, „Wiadomości Statystyczne”, nr 4 (635), Warszawa

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)