Olga Leszczyńska-Luberek
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Autor przedstawia znaczenie nowego Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA 2010) dla statystyki sektora instytucji rządowych i samorządowych. Szczególna uwaga poświęcona jest rozwojowi danych opracowywanych na potrzeby procedury nadmiernego deficytu. W artykule wyjaśniono zmiany metodologiczne wprowadzone w tej dziedzinie równolegle do ESA 2010, a także omówiono m.in. zagadnienia związane z definiowaniem deficytu i zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz z określeniem nowego sposobu rejestracji transferu zobowiązań wynikających z programów emerytalnych. Przedstawiono również wpływ nowych wytycznych metodologicznych odnoszących się do relacji deficytu i długu do PKB w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

SŁOWA KLUCZOWE

sektor publiczny, statystyka publiczna

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)