Agata Szczukocka
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Intensywny rozwój sektora usług (o czym świadczą wskaźniki ekonomiczne, takie jak wartość dodana brutto i poziom zatrudnienia) wskazał na istniejące na świecie podobieństwa i różnice. W badaniu wykorzystano dane statystyczne dotyczące wartości dodanej brutto, zatrudnionych, eksportu i importu usług oraz wydatków na badania i rozwój. Do przeprowadzenia analizy porównawczej zastosowano metody Warda i skalowanie wielowymiarowe. Wykorzystanie tych metod pozwoliło na wyodrębnienie grupy krajów o podobnym poziomie rozwoju sektora usług i krajów, w których ten rozwój jest znacząco różny od pozostałych.

SŁOWA KLUCZOWE

usługi, sektor usług, metoda Warda, skalowanie wielowymiarowe

BIBLIOGRAFIA

Borg I., Groenen P. (2005), Modern Multidimensional Scaling. Theory and Applications, wyd. 2, Springer-Verlag, New York

Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. (2005), Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa

Gatnar E., Walesiak M. (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Kruskal J. B. (1964), Nonmetric multidimensional scaling: a numerical method, „Psychometrika”, nr 29

Rynek wewnętrzny w 2012 r. (2013), GUS

Szukalski S. (2009), Światowy rynek usług i perspektywy jego rozwoju w XXI wieku, [w:] Kłosiński K. (red.), Usługi w gospodarce światowej, Wyd. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa

Takane Y., Young F. W., de Leeuw J. (1977), Nonmetric individual differences in multidimensional scaling: an alternating least squares method with optimal scaling features, „Psychometrika”, nr 42

Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)