Anna Turczak , Patrycja Zwiech
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem opracowania jest zbadanie siły związku między miejscem zamieszkania mieszkańców Polski a ich głównym źródłem utrzymania na podstawie dwóch ostatnich spisów powszechnych przeprowadzonych w 2002 r. i 2011 r. W badaniu zastosowano test niezależności chi-kwadrat Pearsona oraz współczynnik V Cramera do oceny zmiany zależności pomiędzy miejscem zamieszkania a głównym źródłem dochodów, która zaszła w okresie między spisami. Przeprowadzona analiza pokazała, że różnica między miastem i wsią w zależności od źródeł dochodu zmniejszyła się w ciągu dziewięciu lat. Zaobserwowano tę prawidłowość, opierając się na porównaniach w badanych latach między udziałami ludności, której głównym źródłem utrzymania była praca najemna, oraz udziałami ludności, której głównym źródłem utrzymania była praca na własny rachunek poza rolnictwem, praca na własny rachunek w rolnictwie, dochody z tytułu własności bądź źródła niezarobkowe.

SŁOWA KLUCZOWE

struktura ludności, dochody ludności, metody statystyczne

BIBLIOGRAFIA

Aczel A. D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa

Buga J., Kassyk-Rokicka H. (2008), Podstawy statystyki opisowej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Jóźwiak J., Podgórski J. (1995), Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A. (2007), Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych, Centrum Doradztwa i Informacji „Difin”, Warszawa

Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. (2003), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część II, PWN, Warszawa

Kukuła K. (2003), Elementy statystyki w zadaniach, PWN, Warszawa

Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna 2002 (2003), GUS

Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna 2011 (2013), GUS

Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (1995), Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Podgórski J. (2005), Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa

Pułaska-Turyna B. (2005), Statystyka dla ekonomistów, Centrum Doradztwa i Informacji „Difin”, Warszawa

Zeliaś A. (2000), Metody statystyczne, PWE, Warszawa

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)